Kérjük, olvassa el alaposan Általános Szerződési Feltételeinket, hiszen rendelése leadásával elfogadja a jelen dokumentumban leírtakat!

Általános Szerződési feltételek

A weboldal üzemeltetője
A https://eletizesito.hu/, ill. a https://vip.eletizesito.hu/ aldomain címen működő weboldalt is (a továbbiakban együtt: webhely) – a

Rövidített név: Csak csináld! Bt.
Cégjegyzékszám: 02-06-075169
Adószám: 28954699-1-02
Székhely: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5.
Üzleti tevékenység helye: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5
Postacím: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5
E-mail cím: hello@eletizesito.hu
Webhely: https://eletizesito.hu/

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Szolgáltató bankszámla adatai:
Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 10402427-50526980-50661009
IBAN: HU48 10402427 50526980 50661009
SWIFT kód: OKHBHUHB
HA25173749 – Nyilvántartásba vevő hatóság: Baranyai törvényszék bírósága

Ügyfélszolgálat
Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

2.1. E-mail

E-mail cím: hello@eletizesito.hu

2.2. Üzenet

A webhely „Kapcsolat” menüpontja alatt elérhető üzenetküldési lehetőség.

2.3. Chat ablak

A webhelyen elérhető chat ablak alkalmazásával elérhető üzenetküldési lehetőség.

A chat ablakon keresztül történő üzenet küldés során a weboldal chat alkalmazásban tárolódik az üzenetváltás tartalma. Amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződés, vagy korábbi, vagy élő szerződéssel kapcsolatos lényeges információkat nem tartalmaz, abban az esetben az üzenetváltás befejezésétől számított 1 hónap elteltéig tárolja a rendszer, ez idő alatt az visszanézhető, ezt követően törlésre kerül.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, vagy korábbi, vagy élő szerződéshez kapcsolódik, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az üzenetet Szolgáltató a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli. Az elévülés megszakadása az üzenetek tárolásának időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

Az e-mailekre, üzenetekre a Szolgáltató az érkezéstől számított legfeljebb 5 munkanapon belül válaszol.

A magyar jog kikötése
3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényre,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre.

3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai
4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen megrendelhető kurzuscsomagok megvásárlására vonatkoznak. A kurzuscsomagok letölthető-, valamint online hozzáférhető digitális tartalmakat, továbbá egyes csomagok online-, illetve személyes jelenlét mellett megtartott élő előadásokat is magukban foglalnak.

4.2. A szerződés felei:

4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a kurzuscsomagok értékesítője.

4.2.2. Felhasználó, mint a webhelyről kurzuscsomagot megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás
5.1. A webhelyen kurzuscsomagok rendelhetők meg. A webhelyen megrendelhető kurzuscsomagok lényeges jellemzőiről Felhasználó a megrendelést megelőzően a kurzuscsomagok jellemzőit leíró oldalakon tájékozódhat.

5.2. A Szolgáltató a webhely felületén kurzuscsomagokat forgalmaz, melyek letölthető-, illetve online hozzáférhető digitális tartalmakat foglalnak magukba, továbbá egyes csomagok online-, illetve személyes jelenlét mellett megtartott élő előadásokat tartalmaznak.

5.3. A szerződéskötés nyelve magyar.

5.4. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

5.5. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.6. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

5.7. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

5.8. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a kurzuscsomagokhoz való hozzáférés módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról.

5.9. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – „(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)” – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

A vételár meghatározása
6.1. A termékek aktuális árairól a weboldal egyes kurzuscsomagok leírásait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

6.2. A kurzuscsomagoknál feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden kurzuscsomagnál a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható.

6.3. A vételár mindig forintban (HUF) értendő.

6.4. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő – vagy előre fizetés esetén fizetett – bruttó fogyasztói ár és esetleges egyéb költségek is teljes összegükben szerepelnek.

6.5. A webhely weboldalain látható tartalmak árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt tartalmak, képzések árát nem befolyásolja.

6.6. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” Ft-os ár, vagy az adott kurzuscsomag mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 10.000. Ft. helyett 1000 vagy 100 Ft-os nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árral érintett kurzuscsomagra vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a kurzuscsomagot.

Kamarai regisztrációs szám:
7.1. A kurzuscsomag kiválasztása

7.1.1. Felhasználó a megvásárolható kurzuscsomagok lényeges jellemzőit a webhelyen megrendelhető kurzuscsomagokról szóló leíró oldalakon ismerheti meg.

7.1.2. Ha a megrendelés előtt kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az „Ügyfélszolgálat” cím alatt).

7.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

7.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webhelyen adhatja le, az alábbiak szerint.

7.2.2. A Felhasználó a kiválasztott kurzuscsomagtól függően, kurzuscsomag adatlapján található „Kérem a csomagot”, vagy „Jelentkezek a képzésre” feliratú, illetve Course Creator kurzuscsomag esetén a kurzuscsomag adatlapján található „RÉSZLETEK” feliratú gombra kattintással indíthatja el a megrendelési folyamatot.

7.2.3. Bizonyos csomagok esetében megrendelése esetén a kurzuscsomag díját Felhasználó egy összegben, vagy részletfizetéssel fizetheti ki. A szándékától függően a csomag adatlapján található „EGY ÖSSZEGBEN”, illetve a „RÉSZLETFIZETÉSSEL” felirat alatti „Kérem a csomagot” feliratú gombra kattintással választhat a fizetési módok között.

7.2.4. Egyes esetekben lehetőség van a megrendelés folyamatában kedvezményre jogosító kupon beváltására, ezáltal kedvezmény igénybevételére a „Van kuponod?” felirat melletti „Kattints ide a kód megadásához” feliratú gombra kattintást követően megjelenő mezőbe a megfelelő kód beírásával, végül a „KUPON BEVÁLTÁSA” feliratú gombra kattintással. A Szolgáltató időszakos, eseti kampányok során biztosíthat kedvezményre jogosító kupont a Felhasználónak, minden ilyen esetben az adott kampányban kerülnek ismertetésre a kuponhoz való hozzájutás és felhasználásának feltételei. Az egyes kampányok esetén a Szolgáltató külön kommunikáció útján is tájékoztatást ad a kedvezményre jogosító kuponok beváltási lehetőségeiről.

7.2.5. Ezt követően a felhasználó adatainak megadása, a számlázási adatok, valamint a fizetéshez használt bankkártya adatok megadása szükséges.

FIGYELEM! Adószámmal rendelkező adóalanyként (pl. gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, őstermelő, stb.) történő vásárlás esetén a cégnév/név, adószám és számlázási cím megadása kötelező. Az adatok helyességéért, a valós adatok megadásáért pedig a vásárló adóalany nevében eljáró személy tartozik felelősséggel.

7.2.6. Amennyiben a Felhasználó még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, az a megrendelés során a Felhasználó részére automatikusan létrehozásra kerül, mivel a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmak a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé a Felhasználó számára. Szabadúszó webdesigner kurzuscsomag részletfizetéssel történő megrendelése esetén a felhasználói fiók a vételár első részletének sikeres fizetésétől számított 72 órán belül kerül létrehozásra.

7.2.7. Felhasználó a megvásárolt kurzuscsomagról magasabb kategóriájú kurzuscsomagra válthat. Kurzuscsomag váltásra a felhasználói fiókba belépést követően, a fiókban olvasható útmutatás szerint van lehetőség.

7.2.8. Az „Összeg” felirat mellett a megrendelés összesített adatai láthatók, a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő összes költség, illetve részletfizetés/előfizetés választása esetén az első részlet/előfizetési díj összege, valamint a részletfizetéssel/előfizetéssel kapcsolatos további információk láthatók.

7.2.9. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

7.2.9.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg.

7.2.9.2. A felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználó a személyes adatait a megrendelés folyamatában a megrendelésre vonatkozóan módosíthatja. A regisztrációs adatait a felhasználói fiókjába történő belépést követően a „PROFIL” feliratú gombra kattintással megjelenő személyes profiljának oldalán van lehetősége módosítani.

7.2.9.3. A megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint.

7.2.10. Felhasználó a megrendelés fenti adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Megrendelés elküldése” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényesen megrendelését. Bankkártyás online fizetés során a fizetéshez használt bankkártya adatokat már közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg a Felhasználó, azokat nem ismeri meg a Szolgáltató.

7.2.11. Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően azt automatikus e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja Felhasználónak, az általa online megrendelése során megadott e-mail címére. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó által fizetendő, illetve online fizetés esetén a fizetett teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel).

7.2.12. A Szolgáltató bankkártyás online fizetés esetén a sikeres fizetést és a megrendelés feldolgozását követően haladéktalanul a megrendelés automatikus visszaigazolásával, de legfeljebb 7 napon belül egyúttal hozzáférhetővé teszi Felhasználó felhasználói fiókjában a megvásárolt digitális tartalmat. Ez esetben ezzel – a visszaigazolás Felhasználóhoz történő megérkezésével – létre is jön a digitális tartalom megvásárlására vonatkozó szerződés.

7.2.13. Szabadúszó webdesigner kurzuscsomag részletfizetéssel történő megrendelése esetén az első részlet sikeres fizetését követő legfeljebb 72 órán belül a Szolgáltató hozzáférhetővé teszi Felhasználó felhasználói fiókjában a tematikus ütemezésű kurzuscsomag első blokkját, majd a kurzuscsomag leírásában szereplő időszakonként a további tartalmakat.

7.2.14. A megrendelés feldolgozását követően Szolgáltató – megrendelés elfogadása esetén – e-mail útján tájékoztatja Felhasználót a megrendelés elfogadásáról. A kurzuscsomag megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató erről szóló e-mail üzenetének Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

7.2.15. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a megrendelés visszaigazolásának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás kézhezvételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

Téves megrendelés miatt a szolgáltató nem köteles módosítani a megrendelést az utólagos jelzés alapján, hanem saját belátása alapján teszi ezt meg.

7.2.16. Részletfizetés esetén a Felhasználónak lehetősége van a részletfizetés lemondására, a felhasználói fiókjába történő belépést követően a „RENDELÉSEK” menüpont alatt, a részletfizetésre vonatkozó adatlapon a „Tevékenységek” felirat melletti „Töröl” feliratú gombra kattintással, vagy kezdeményezheti a részletfizetés lemondását a Szolgáltatónak küldött, erre vonatkozó e-mail üzenet útján. A részletfizetés lemondását a Szolgáltató elállásként kezeli, így visszafizeti a kurzuscsomag teljes vételárát a Felhasználónak. Részletfizetéssel a Hódító, az Eshopper, valamint a Szabadúszó webdesigner kurzuscsomag vásárolható meg.

7.3. A Felhasználó megrendelését követően küldött, a felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy a digitális tartalmak hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ezért a Felhasználó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül.

Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a felhasználói fiókjának törlését, a kurzuscsomaghoz való hozzáférés biztosításától számított legfeljebb 30 napon belüli törlési igénye esetén a Szolgáltató visszafizeti a kurzuscsomag vételárát. Amennyiben a Felhasználó ezen időszakokon túl kéri felhasználói fiókjának törlését, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által a kurzuscsomagért fizetett összeget.

A felhasználói fiók törlésével megszűnik Felhasználó hozzáférési joga az általa megrendelt kurzuscsomaghoz tartozó tartalmakhoz.

7.4. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

A megrendelés utólagos korrigálása
8.1. Amennyiben Felhasználó változtatni szeretne a már leadott megrendelésén, vagy helytelen adatokat adott meg, azt mielőbb jeleznie kell az ügyfélszolgálati elérhetőségeken. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt Szolgáltató korrigálhassa a megrendelést.

8.2. A megrendelés korrigálása esetén Szolgáltató a megrendelésről új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a vásárlásra vonatkozó szerződés.

8.3. Szolgáltató utólagos korrigálás esetén eljárhat úgy is, hogy törli a Felhasználó hibásan leadott megrendelését, és új megrendelés leadását kéri. Erről külön egyeztet az érintett Felhasználóval.

Fizetési feltételek
9.1. Lehetséges fizetési módok

9.1.1. Barion/Stripe online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés

A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online fizetési szolgáltatást a Stripe biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával vagy Stripe számlával fizethet.

Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait Felhasználó vagy Barion Payment Zrt Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet vagy a Stripe Payments Europe Ltd., C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland (Írország) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Stripe oldalára. A Barion és a Stripe nem osztja meg az adatokat más Szolgáltatóval.

Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet a https://www.barion.com/hu/general-terms/ és a https://stripe.com/legal/ssa#general-terms/ oldalon.

9.1.3. Részletfizetés ismétlődő bankkártyás fizetéssel

Lehetőség van a bizonyos kurzuscsomag árának részletekben történő kifizetésére. Részletfizetés kezdeményezése a megrendelési folyamat elején a csomag adatlapján a „RÉSZLETFIZETÉSSEL” felirat alatt található „KÉREM A CSOMAGOT” feliratú gombra kattintással lehetséges.

A részletfizetés kizárólag bankkártyás ismétlődő fizetés útján lehetséges, az alábbiak szerint.

A kurzuscsomag megrendelésekor a megrendelés folyamatában a Felhasználó a bankkártyaadatainak megadásával kezdeményezi az első befizetését, és egyúttal hozzájárulását adja az ismétlődő fizetésekhez, melyekre az első alkalommal megadott bankkártyaadatainak felhasználásával kerül sor.

Jelen szerződési feltételek elfogadásával és az első fizetéssel Felhasználó mint kártyabirtokos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az ismétlődő fizetések teljesítése érdekében a Barion Payment Zrt Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet vagy Stripe Payments Europe Ltd., North Wall Quay, Dublin 1., D01C4E0, Ireland (Írország) tárolja a fizetéshez használt bankkártya adatait.

A bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a fizetési szolgáltatónak adja meg, a jelen szerződési feltételek szerinti Szolgáltató a bankkártyaadatokhoz nem jut hozzá.

A fizetések jogcíme havi részletfizetés, a részleteket naptári havonta előre kell megfizetni, az első részlet fizetésének napjával megegyező számú napokon (fordulónap). Ennek megfelelően a Felhasználó első fizetéssel történő felhatalmazása alapján automatikusan megújuló részletfizetés jogcímén kerül minden fordulónapon sor az ismétlődő bankkártyás fizetésre a bankkártyaadatok felhasználásával. Ezeket a kifizetéseket a fizetési szolgáltató automatikusan hajtja végre. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről a Stripe Payments Europe Ltd. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

A részletfizetés felmondása: az automatikusan megújuló részletfizetést Felhasználó a következő fordulónapra szóló hatállyal mondhatja fel.

A felmondás folyamata:

 • Felhasználó a részletfizetés felmondását (a szolgáltatás igénybevételének felmondását) kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail útján, vagy lemondhatja a részletfizetést a felhasználói fiókjába belépve a személyes felületén elhelyezett „RENDELÉSEK” menüpont alatt, a részletfizetésre vonatkozó adatlapon a „Tevékenységek” felirat melletti „Töröl” feliratú gombra kattintással.

A felmondás következményei: részletfizetés felmondása esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy a részletfizetés felmondását követően a kurzuscsomagokhoz tartozó digitális tartalmak elérhetetlenné válnak. Amennyiben ennek ellenére a Felhasználó továbbra is fenntartja a részletfizetés felmondását, ezt a Szolgáltató a szerződéstől való elállásként kezeli, visszafizeti a kurzuscsomag teljes vételárát, valamint megszünteti a digitális tartalmakhoz való hozzáférést a Felhasználó számára.

9.1.4. Előfizetés ismétlődő bankkártyás fizetéssel

A havi előfizetési díjat naptári havonta előre kell megfizetni, az első fizetésének napjával megegyező számú napokon (fordulónap). Ennek megfelelően a Felhasználó első fizetéssel történő felhatalmazása alapján automatikusan megújuló előfizetés jogcímén kerül minden fordulónapon sor az ismétlődő bankkártyás fizetésre a bankkártyaadatok felhasználásával. Ezeket a kifizetéseket a fizetési szolgáltató automatikusan hajtja végre. A bankkártyás online fizetés további feltételeiről a Stripe Payments Europe Ltd. szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet a https://stripe.com/legal/ssa#general-terms/ oldalon.

A lemondás folyamata:

Az előfizetés lemondása a felhasználói fiókba belépve a „Fiókom”, majd az „Előfizetésem” feliratú gombra, ezt követően a „Műveletek” felirat melletti „Töröl” gombra kattintva bármikor lemondható, a 6 hónapos ingyenes időszak alatt is. Felhasználó továbbá kezdeményezheti az előfizetés lemondását a Szolgáltatónak küldött, erre vonatkozó e-mail üzenet útján.

9.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.

Teljesítési határidő
10.1. A megrendelt kurzuscsomagba tartozó digitális tartalmakhoz való hozzáférést online fizetés esetén a sikeres fizetést követően haladéktalanul, de legfeljebb az azt követő 7 napon belül biztosítja Szolgáltató a Felhasználó részére.

10.2. A kurzuscsomag részletfizetéssel történő megrendelése esetén az első részlet sikeres fizetését követő legfeljebb 72 órán belül a Szolgáltató hozzáférhetővé teszi Felhasználó felhasználói fiókjában a tematikus ütemezésű kurzuscsomag első blokkját, majd a kurzuscsomag leírásában szereplő időszakonként a további tartalmakat.

10.3. Felhasználó a megrendelését visszaigazoló e-mail üzenetben szereplő adatok – köztük a megrendelése azonosító számának – bemutatásával jogosult részt venni a személyes jelenlét mellett megtartott kurzuson.

10.4. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

Felhasználói fiók
11.1. Kurzuscsomag megrendelése során amennyiben a Felhasználó még nem rendelkezik felhasználói fiókkal, az a megrendelés teljesítése során a Felhasználó részére automatikusan létrehozásra kerül, mivel a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmak a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé a Felhasználó számára.

11.2. Szolgáltató az érvényes felhasználói fiókot is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

A felhasználói fiók fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése esetén a felhasználói fiók törlését követően a Felhasználó nem fér hozzá a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmakhoz, mivel azok hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ugyanakkor a megrendelést követően a hozzáférés biztosításával Szolgáltató részéről teljesítettnek számítanak ezek az ügyletek is. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést (pl. élő képzéseket is tartalmazó csomagok esetén), akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti okokból nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből. Amennyiben Szolgáltató már részben teljesített, a fenti okból történő fiókmegszüntetés esetén nem köteles visszafizetni a Felhasználó befizetését, a teljesítésének arányától függetlenül.

11.3. Felhasználó a felhasználói fiókjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

11.4. A felhasználói fiók törlését teheti szükségessé Felhasználó felhasználói fiókjában kezelt személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

11.5. Tekintettel arra, hogy a megrendelés teljesítéséhez, illetve a kurzuscsomagokhoz tartozó tartalmakhoz történő hozzáféréshez felhasználói fiók megléte szükséges, így a Felhasználó a fentiek szerinti kérelmeire történő törlés esetén a korábban megrendelt, illetve megvásárolt kurzuscsomaghoz tartozó tartalomhoz való hozzáférését elveszíti.

11.6. A Felhasználó felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy digitális tartalmak hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ezért a Felhasználó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül.

Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a felhasználói fiókjának törlését, a kurzuscsomaghoz való hozzáférés biztosításától számított legfeljebb 30 napon belüli törlési igénye esetén a Szolgáltató visszafizeti a kurzuscsomag vételárát. Amennyiben a Felhasználó ezen időszakon túl kéri felhasználói fiókjának törlését, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által a kurzuscsomagért fizetett összeget.

A kurzuscsomagokra vonatkozó további rendelkezések
12.1. A Felhasználó a megvásárolt kurzuscsomagokhoz tartozó online megtekinthető tartalmakat kizárólag a felhasználói fiókjába történő belépést követően tudja megtekinteni, illetve a letölthető tartalmakat letölteni. Tematikus képzést tartalmazó kurzuscsomag vásárlása esetén a Szolgáltató meghatározott időszakonként ütemezetten biztosítja a Felhasználónak az egyes további tartalmakhoz való hozzáférést, a tematikáról, a tartalmak hozzáférhetőségéről a Felhasználó tájékoztatást kap a kurzuscsomag jellemzőit leíró adatlapján.

12.2. Tematikus ütemezésű kurzuscsomag vásárlása esetén, a Felhasználó erre irányuló kérelmére a Szolgáltató egyszerre biztosítja a hozzáférést a tartalmakhoz.

12.3. A kurzuscsomagokhoz tartozó online lejátszható, illetve letölthető tartalmakhoz való hozzáférést, illetve utóbbiak letöltésének lehetőségét a weboldal üzemeltetésének ideje alatt, de legalább az azokhoz való hozzáférés biztosításától számított 6 hónapig biztosítja a Szolgáltató.

12.4. A tartalmak megtekintéséhez, olvashatóságához nincs szükség speciális szoftverre, az általánosságban bárki számára elérhető – akár ingyenes – szoftverekkel meg lehet nyitni azokat. A videótartalmak online lejátszására az általánosságban elérhető közismert internetes böngészők és az azokhoz ingyenesen is hozzáférhető kiegészítők alkalmasak.

12.5. Szolgáltató kódot vagy más technikai megoldást nem alkalmaz a megvásárolt tartalmak olvashatóságának, megtekintésének korlátozásához.

12.6. A kurzuscsomaghoz tartozó online megtekinthető tartalom ideiglenes hozzáférhetetlensége esetén a Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja a Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést.

12.7. A Felhasználó által megvásárolt kurzuscsomagról magasabb kategóriájú kurzuscsomagra váltás esetén, kizárólag a megvásárolni kívánt és a megvásárolt kurzuscsomagok árának különbségét kell megfizetni. Tematikus ütemezésű kurzuscsomagra váltás esetén, a korábban hozzáférhető egyes tartalmak a tematikus ütemezés miatt, meghatározott időtartamot követően válik hozzáférhetővé a Felhasználó számára, ez esetben az ilyen tartalmakhoz való hozzáférés ideiglenesen megszűnik.

12.8. Felhasználó a vásárlással a tartalmak alábbiak szerinti felhasználására szerez jogosultságot. Felhasználó

12.8.1. a letölthető tartalmakat csak saját eszközre töltheti le,

12.8.2. a letölthető tartalmat csak 1 példányban nyomtathat ki, csak saját, magáncélú felhasználásra,

12.8.3. a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót másnak semmilyen formában nem adhatja tovább vagy teheti hozzáférhetővé,

12.8.4. a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót oktatási célra nem használhatja fel semmilyen formában,

12.8.5. a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót üzleti célra nem használhatja fel semmilyen formában,

12.8.6. a letölthető tartalmat, illetve a lejátszható videót semmilyen célból nem hozhatja nyilvánosságra,

12.8.7. a lejátszható videót nem másolhatja, nem töltheti le,

12.8.8. a felhasználói fiókot kizárólag a hozzáférést vásárló személy használhatja, egyszerre legfeljebb 2 különböző eszközről.

12.9. Egy vállalkozás számára több hozzáférés a Szolgáltatóval történő egyedi megállapodás útján rendelhető meg.

12.10. A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak Felhasználó általi megszegése a felhasználói fiókjának törlésével, így a megvásárolt kurzuscsomaghoz való hozzáférésének megszűnésével járhat.

Az online-, illetve személyes jelenlét mellett élőben megtartott kurzusokra vonatkozó további rendelkezések
13.1. Amennyiben a kurzus megtartása a Szolgáltató hibájából hiúsul meg, a Szolgáltató felajánlja a Felhasználónak a kurzus másik időpontban történő megtartását. Amennyiben a Felhasználó ezt nem fogadja el, a Szolgáltató visszafizeti a Felhasználónak az általa fizetett részvételi díjat.

13.2. Személyes jelenlét mellett megtartott kurzuson a Felhasználó helyett részt vehet az általa meghatalmazott személy, a Szolgáltatóval történő, erre vonatkozó előzetes egyeztetést követően.

13.3. Felhasználó a kurzusról a Szolgáltató engedélye nélkül hang-, illetve videófelvételt nem készíthet.

13.4. Az online előadás megtartása a Facebook Live alkalmazás használatával történik, amihely Felhasználó részéről Facebook felhasználói fiók megléte szükséges. A Facebook Live alkalmazás használatával kapcsolatos, Meta Platforms Ireland Ltd. által alkalmazott további feltételekről a https://www.facebook.com/terms.php linken olvashat.

Ingyenesen elérhető tartalom, képzés
14.1. A webhelyen lehetőség van díjmentesen elérhető tartalom kérésére, illetve az élő webináriumokat is tartalmazó díjmentes „webdesigner előkészítő kihívás”-ra történő jelentkezésre.

14.2. Az ingyenes tartalomhoz való hozzáféréshez nem szükséges felhasználói fiók. A webdesigner előkészítő kihíváson való részvétel feltétele a Szolgáltató által létrehozott Facebook csoporthoz való csatlakozás, így a részvételhez szükséges egy Facebook felhasználói fiók.

14.3. Az ingyenesen elérhető tartalmakat a weboldalon található „ELKEZDEM INGYENESEN”, majd a „MINI TANFOLYAM” feliratú gombra kattintást, ezt követően az e-mail cím megadását követően, az „ELKEZDEM AZ INGYENES TANFOLYAMOT” feliratú gombra kattintással kérheti a Felhasználó. Ez egy e-mail sorozatra való feliratkozást jelent; az e-maileket a feliratkozás helyén olvasható tájékoztatás szerinti darabszámban és gyakorisággal küldi ki a Szolgáltató.

A díjmentes „kihívás”-ra a képzés neve alatt található „RÉSZT VESZEK RAJTA” feliratú gombra kattintást követően a „Jelentkezés felirat alatt” az e-mail cím megadásával, majd a „JELENTKEZEK A KIHÍVÁSRA” feliratú gombra kattintással jelentkezhet a Felhasználó.

14.4. Az ingyenesen elérhető tartalmak felhasználására Felhasználó a jelen szerződési feltételek 12.9. pontjában írt korlátokkal jogosult.

A letölthető eszközökre, bővítményekre vonatkozó rendelkezések
15.1. A megvásárolt csomagba tartozó, letölthető eszközökhöz, bővítményekhez (a továbbiakban együtt: eszközök) való hozzáférést Szolgáltató legalább 6 hónapig biztosítja a Felhasználó részére.

15.2. Az eszközöket harmadik fél szolgáltatja, amelyre nincs hatással a Szolgáltató. Az adott eszköz hozzáférhetőségének megszűnése esetén a Szolgáltató – amennyiben van rá lehetősége – helyettesítésre alkalmas, vagy hasonló funkciót betöltő eszköz hozzáférhetővé tételével pótolja azt. Amennyiben erre nincs lehetőség, az értintett eszközt tartalmazó kurzuscsomag – eszköz hozzáférhetőségének megszűnése miatti – értékcsökkenésével arányos díjrészét Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó részére.

15.3. Amennyiben a hozzáférhetetlenné vált eszköz nem pótolható megfelelően, és az eszköz olyan lényeges volt a Felhasználó számára a többi között, hogy emiatt érdektelenné válik a csomaghoz való hozzáférés további fenntartásában, abban az esetben Felhasználó az első 3 hónapban elállhat a szerződéstől. Amennyiben a hozzáférés biztosításának időtartama már meghaladta a 3 hónapot, és azt követően áll elő ez a helyzet, akkor Felhasználó felmondhatja a szerződést, és előre fizetett díj esetén Felek a teljesítés arányában elszámolnak egymással.

15.4. A Szolgáltató a bővítményekhez magyar nyelvű telepítési útmutatót biztosít.

15.5. A felhasználási jogok terjedelme

15.5.1. A Felhasználó a digitális tartalmakat, illetve az online, valamint személyes jelenlét mellett megtartott előadásokon elhangzott információkat kizárólag magáncélra vagy saját üzleti tevékenységéhez használhatja fel.

15.5.2. Az egyes bővítményeket a Szolgáltató kizárólag közvetíti, a bővítmények felhasználási jogairól a bővítményeket nyújtó vállalkozás rendelkezik. A WordPress bővítmények felhasználási jogairól a https://wordpress.com/tos/ linken olvashat.

Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, indokolás nélküli elállási/felmondási jog
16.1. Hibás teljesítés

16.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás, illetve a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

16.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

16.1.3. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy

 • a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Szolgáltató végezte el, vagy az integrálást a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték; vagy
 • a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Felhasználónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

16.1.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén

 • ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a Szolgáltató azért a hibáért felel – ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági frissítéseket is -, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés időpontjában fennáll;
 • ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

16.1.5. Amennyiben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó nem digitális szolgáltatást vásárol, vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli. Nem digitális szolgáltatás vásárlása esetén tehát a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

16.1.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

16.1.7. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén, ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.

16.1.8. Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztónak minősülő Felhasználó külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a szerződésszerű teljesítés vagy a teljesítés szerződésszerűségének fenntartásához szükséges frissítésre vonatkozó követelményektől, és a szerződés megkötésekor a Felhasználó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

16.1.9. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a Felhasználót.

16.1.10. A fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Szolgáltató – a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a Felhasználó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával – meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Felhasználó digitális környezete.

16.1.11. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén nem tesz eleget az előző pontban előírt együttműködési kötelezettségének, miután a Szolgáltató e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy

 • egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról szóló szerződés esetén a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
 • a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról szóló szerződés esetén a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

16.2. Kellékszavatosság

16.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv, továbbá digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

16.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy:

 • digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki;
 • digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat,
 • nem digitális szolgáltatás nyújtása esetén a Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

16.2.3. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

16.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás kijavítására vagy kicserélésére vonatkozó kellékszavatossági jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató – a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Felhasználó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni. Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Felhasználó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

16.2.5. A fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a szerződést megszüntetni, ha

 • a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;
 • Szolgáltató a – Felhasználó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – a teljesítés térítésmentes és a közléstől számított észszerű időn belüli szerződésszerűvé tételére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget;
 • ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a teljesítés szerződésszerűvé tételét;
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 • a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

16.2.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlása esetén az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

16.2.7. Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos digitális szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

16.2.8. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

16.2.9. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

16.2.10. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

16.2.11. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

16.2.12. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

16.2.13. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

16.2.14. Digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlás esetén, ha a Szolgáltató az indokolatlan késedelem nélkül és a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban történő teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a Felhasználó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Felhasználó megszüntetheti a szerződést.

16.2.15. Digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás vásárlás esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha

 • a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
 • a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Felhasználó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.

16.2.16. A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató megakadályozhatja, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó tovább használja a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást, így különösen a digitális tartalmat vagy a digitális szolgáltatást a fogyasztó számára hozzáférhetetlenné teheti, vagy letilthatja a fogyasztó felhasználói fiókját.

16.3. Jótállás

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső dolgokat.

16.4. Indokolás nélküli elállási/felmondási jog

16.4.1. Felhasználó a szerződéskötéstől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstől, de e jogát csak a teljesítés megkezdése előtt gyakorolhatja. A Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

16.4.2. Ha szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

16.4.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

Felhasználó az elállási/felmondási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is:

elállási/felmondási nyilatkozatminta
Illetve annak tartalmát innen kimásolhatja:

Elállási/felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Csak csináld! Bt
Postai cím: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5.
Elérhetőség: hello@eletizesito.hu

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi szolgáltatás/ok adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja:

A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

16.4.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

16.4.5. Az elállás/felmondás elfogadása után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás/felmondás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett szolgáltatás díjat és a Felhasználó által a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a Szolgáltató felé megfizetett költségeket köteles visszatéríteni Felhasználó részére.

16.4.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést – a Felhasználó teljesítés megkezdését követő felmondása esetén köteles a Szolgáltató által a felmondás közlésének időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat megfizetni.

16.4.7. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom – így az online hozzáférhető, illetve letölthető tartalmak – tekintetében, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát, továbbá a Felhasználó ezen nyilatkozatáról szóló visszaigazolást is megküldte a Szolgáltató a Felhasználó számára;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Felhasználó a csomagolást felbontotta.

16.5. Az elállás/felmondás joghatásai

16.5.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

16.5.2. Ha Felhasználó kérte, hogy az elállási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

16.5.3. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

16.6. Visszafizetési garancia

16.6.1. Amennyiben a Felhasználó nem elégedett a megrendelt kurzuscsomaggal, a hozzáférés biztosításától számított 30 napon belül lehetősége van jelezni a Szolgáltatónak pénzvisszafizetési igényét, mely esetben a Szolgáltató a vételárat visszatéríti a Felhasználó részére.

16.6.2. A visszafizetési garancia érvényesítéséhez a https://ahosokutja.hu/penzvisszafizetesi-igenylo/ linken elérhető „Pénzvisszafizetési igénylő” elnevezésű űrlap kitöltése, majd Szolgáltató részére történő elküldése szükséges.

16.6.3. A visszatérítéshez a Szolgáltató kizárólag banki átutalással történő fizetési módot alkalmaz.

16.6.4. A visszafizetési garancia érvényesítése a 16.4. pontban írt elállási/felmondási jogtól független jogosultsága a Felhasználónak.

Felelősség kizárása
17.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

17.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a megvásárolt kurzuscsomag megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen olyan célra, melyet a szerződés megkötéséig Felhasználó nem egyeztetett le a Szolgáltatóval, illetve egyeztetés során a Szolgáltató nem erősítette meg az alkalmasságát. A kurzuscsomagok felhasználására a honlapon rájuk vonatkozóan közzétett információk irányadók, a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Szolgáltató végezte el, vagy az integrálást a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték; vagy a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Felhasználónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

17.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

17.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a kurzuscsomag vásárlására vonatkozóan már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel. Ez esetben a kurzuscsomagokhoz való hozzáférés biztosításától számított legalább hat hónapig biztosítja a digitális tartalmakhoz való hozzáférést a Szolgáltató, valamint az online, illetve személyes jelenlét mellett megtartandó élő előadásokat is megtartja.

17.5. A letölthető eszközöket harmadik fél szolgáltatja, amelyre nincs hatással a Szolgáltató. Az adott eszköz hozzáférhetőségének megszűnése esetén a Szolgáltató – amennyiben van rá lehetősége – helyettesítésre alkalmas, vagy hasonló funkciót betöltő eszköz hozzáférhetővé tételével pótolja azt. Amennyiben erre nincs lehetőség, az értintett eszközt tartalmazó kurzuscsomag – eszköz hozzáférhetőségének megszűnése miatti – értékcsökkenésével arányos díjrészét Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó részére. Amennyiben a bővítmény a hozzáféréstől számított 3 hónapon belül vált hozzáférhetetlenné, a Szolgáltató elállási jogot biztosít a Felhasználónak.

17.6. A kurzuscsomaghoz tartozó online megtekinthető tartalom ideigenes hozzáférhetetlensége esetén a Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja a Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést. A Szolgáltató nem felelős a rajta kívül álló okok miatt elérhetetlenné vált online megtekinthető, illetve hozzáférhető tartalmak elérhetetlenné válásával összefüggő következményekért.

17.7. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

17.8. A webhelyen található külső hivatkozások követésével elért tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a külső linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött tartalmakkal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli. Mindez nem vonatkozik a Szolgáltatótól megvásárolható videókra.

Felhasználói értékelések megjelenítése
18.1. A Szolgáltató részére egyéb módon elküldött, a Felhasználók által írt szöveges vélemények közül egyes értékeléseket közzétesz a webhely felületén.

18.2. A weboldalon kizárólag valódi vélemények kerülnek közzétételre. A vélemények közzététele előtt a Szolgáltató ellenőrzi, hogy az értékelő szerepel-e a megrendelő személyek között. Ilyen módon biztosított, hogy valódi vásárlók értékelései, véleményei jelenhessenek csak meg.

18.3. Felhasználó értékelése Szolgáltató weboldalán történő közzétételt követően a többi felhasználó által látható oly módon, hogy általa megadott neve látható, az általa értékelésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat.

18.4. A webhelyen közzétett értékelések a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

18.5. A Felhasználó önállóan, közvetlenül nem tud közzétenni véleményt vagy értékelést.

18.6. A Szolgáltató szponzorált értékeléseket nem jelenít meg a weboldalon.

18.7. Szolgáltató a beérkező értékelések közül nem mindegyiket teszi közzé, de a beérkezés összes értékelés valós arányában jelenít meg a webhelyen pozitív és negatív értékeléseket.

18.9. A közérdeket, közízlést, illetve másokat sértő, de különösen a törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, másokat sértő, kiskorúakat sértő vagy veszélyeztető bejegyzéseket a Szolgáltató nem jeleníti meg a weboldalon.

18.10. Szolgáltató a már közzétett értékeléseket utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli; az értékelések közzététele esetén azokat változatlan formában jeleníti meg a weboldalon.

18.11. Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól az értékelésének törlését.

18.12. Más értékelésében megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagy egyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő; szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

Fórumszabályzat és moderálási alapelvek
19.1. A webhelyen olvasható cikkekhez a Felhasználó hozzászólhat. A cikkekhez való hozzászólásnak nem feltétele felhasználói fiók megléte.

Hozzászólást bárki beküldhet, Szolgáltató nem vállal felelősséget a közzétett hozzászólások és bejegyzések általa nem felismerhető módon másokat sértő tartalmáért. Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes hozzászólásokban esetlegesen elhelyezett romboló jellegű programok, alkalmazások – például: vírusok, férgek, makrók, továbbá az egyéb, fel nem sorolt programok, alkalmazások – okozta károkért, bár lehetőségeihez mérten mindent megtesz ezek elkerülése, kiszűrése érdekében.

Szolgáltató a hozzászólásokat megjelenítés előtt moderálja.

19.2. Általános rendelkezések, adatvédelem

Felhasználó hozzászólásai közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászóló nickneve beazonosítható, az általa hozzászólásában közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Felhasználó a hozzászólásait nem teheti közzé más személy vagy jogi személy nevében, valamint ezek nem lehetnek törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos szövegek, nem sérthetik más személy magánéletét, nem lehetnek sértőek, vagy veszélyeztető hatásúak az azokat esetlegesen elolvasó kiskorúakra nézve. Nem tartalmazhatnak továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó nem jogosult hozzászólásaival és az általa hozzászólásban feltöltött nem szöveges tartalmakkal ingatlanok, ingóságok vagy szolgáltatások adásvételére vagy reklám elhelyezésére irányuló tevékenységet folytatni, vagy ilyen tevékenységet elősegíteni.

Felhasználó hozzászólásai tartalmazhatnak a szövegen kívül egyéb tartalmakat (kép, video, hanganyag, stb.) is, valamint az általa megosztott egyéb tartalmak is tartalmazhatnak ilyet. Kép, mozgókép esetén az nem lehet más személy képmása, illetve tartalom fajtától függetlenül a tartalom nem lehet bármi módon törvénybe ütköző, diszkriminatív, rasszista, gyűlöletkeltő, káros, obszcén, vagy vallási, politikai nézetekkel kapcsolatos, nem sértheti más személy magánéletét, nem sérthet, vagy veszélyeztethet kiskorúakat. Nem tartalmazhat továbbá törvény vagy szerződés által védett tartalmakat, ipari titkokat és szellemi tulajdont sértő, továbbá számítógépes vírusokat terjesztő tartalmakat, illetve olyan tartalmakat, amely alkalmas lehet a Szolgáltató vagy harmadik személy jogainak és érdekeinek a bármilyen formában történő megsértésére.

Felhasználó a magáról adatokat, információkat tartalmazó tartalmak tekintetében jelen feltételek elfogadásával hozzájárul azok oly módon történő közzétételéhez, hogy azok a honlapot használó többi felhasználó számára – tehát nyilvánosan – hozzáférhetőek, láthatók lesznek, és az észlelők által az adott fényképet feltöltő felhasználó neve is beazonosítható, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat. Ez azonban a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik, az ezzel kapcsolatos következményekért Szolgáltató nem vonható felelősségre.

19.3. Közzététel

A webhelyen közzétett hozzászólások a webhely minden látogatója számára látható módon jelennek meg.

A hozzászólás közzétételével a Felhasználó lemond arról, hogy a későbbiekben hozzászólásában foglalt tartalmak felhasználására alapozva anyagi vagy más jellegű követelést támasszon.

A hozzászólások tartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; azonban ha az adott hozzászólás saját érdekét vagy mások jogos érdekeit, illetve közérdeket sért, azt indoklás nélkül törölheti.

Felhasználó kérheti Adatkezelőtől a hozzászólásának törlését.

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy hozzászólásai megtétele előtt alaposan és körültekintően mérlegelje azt, hogy mit és milyen formában tesz közzé.

Bárki valós személy személyes adatának, a rá vonatkozó ismereteknek az érintett hozzájárulása nélküli közzététele tiltott – és így törlésre kerül –, amennyiben az érintett azokat nem saját maga hozta nyilvánosságra.

A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas hozzászólások, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek szintén tiltottak.

Valós személyt sértő, azt lejárató, illetve olyan, egyértelműen személyhez köthető hozzászólás, amely sértő című vagy tartalmú, nem tehető közzé. Ha egy Felhasználó vagy érintett sérelmezi a róla írt hozzászólást, kérheti annak törlését akkor is, ha az egyébként nem meríti ki a fent tárgyalt feltételeket.

19.4. Moderáció

Szolgáltató a hozzászólásokat előzetesen megvizsgálja és jóváhagyja a közzététel előtt.

Szolgáltató kéri Felhasználótól, hogy ha olyan bejegyzést észlel, amely megítélése szerint jelen feltételek és alapelvek valamelyik pontjába ütközik, a Felhasználó, Szolgáltató, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti, esetleg bűncselekmény megvalósulásának gyanúját kelti, vagy egyéb módon akadályozza a kulturált információcserét, jelezze azt Szolgáltatónak elektronikus levélben.

A weboldalon megjelenő jogsértő hozzászólásokat a Szolgáltató törölheti, vagy kérésre törli. Ilyen hozzászólások lehetnek, amelyek:
– a Szolgáltató vagy mások jogait vagy érdekeit sértik,
– tartalmuk jogszabályba, vagy jelen feltételekbe ütközik.

Szolgáltató az egyes hozzászólásokat utólag nem szerkeszti, illetve részlegesen sem törli; vagy változatlan formában meghagyja azokat, vagy teljes egészében törli.

A folyamatosság és olvashatóság megőrzése érdekében a jelen szabályzatba ütköző, így törlendő bejegyzésekkel együtt a rájuk adott válaszok is törlésre kerülhetnek.

A Felhasználó külön értesítése nélkül törölhetők:

 • Jogsértő bejegyzések. Jogsértő minden olyan bejegyzés, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést, annak elkövetésébe való beleegyezést vagy az elkövetésben való megegyezést tartalmaz, más vagy mások jogát vagy jogos érdekét sérti.
  – Obszcén illetve agresszív, fenyegető hangnemű, valamint kötözködő, rosszindulatú hozzászólások vagy egyéb bejegyzések, ide nem értve a köznyugalmat, közerkölcsöt nem sértő módon megfogalmazott szakmai kritikát. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni. Az itt írt moderálási szabályokba ütköző kifejezések kicsillagozva jelenhetnek meg a hozzászólásokban.
 • Egyes Felhasználókat lejárató, illetve egyértelműen velük kapcsolatosan obszcén, bántó, sértő vagy gyalázkodó módon kinyilvánított véleményeket – személyeskedést – tartalmazó hozzászólások és egyéb bejegyzések.
 • A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli, szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó bejegyzések. Ezekkel a témákkal kapcsolatosan, kérjük, írjon e-mail-t a hello@eletizesito.hu címre.
 • Politizálást célzó bejegyzések. Nem számít politizálásnak a szakmai kritika. Az ezzel kapcsolatos mérlegelést Szolgáltató önállóan végzi, Szolgáltató ezzel kapcsolatos döntését Felhasználó köteles tiszteletben tartani és elfogadni.
 • A jó ízlést sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkeket tartalmazó bejegyzések.
 • Mindazok a bejegyzések, szándékosan ismételt kérdésfeltevések, melyek a fórumon közzétett felhívás ellenére a fórumon – egy témán belül, vagy különböző témákban – többszörösen szerepelnek. Ebben az esetben Felhasználó valamennyi adott kérdéshez kapcsolódó bejegyzése törlésre kerül. Amennyiben az ismétlés nem szándékos (pl. informatikai hiba okozza), egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül csak törlésre.
 • Témaromboló bejegyzések. A téma tartalmi rombolásának számít minden, a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően, szándékosan akadályozó és zavaró, vagy témán kívüli hozzászólás.
 • A technikai eszközökkel elkövetett rombolást: olyan hivatkozások beillesztését, amelyek a Felhasználó internetelérést biztosító eszközében kárt okozó fájlokra mutatnak; elrontott html-kódokat; Javát; a szándékos elárasztást; automatikusan induló fájlletöltéseket és minden olyan beavatkozást, amely akadályozza a webhely rendeltetésszerű használatát vagy veszélyezteti a felhasználók informatikai eszközeit.
 • Az olyan hozzászólásokat és bejegyzéseket, amelyek bizonyíthatóan nem saját szellemi termékeik: mások hozzászólásának ismételgetése, más oldalról származó cikk(részlet) kommentár nélküli bemásolása.
 • Ismétlés („flood”): ha nem szándékos (azaz véletlen) az ismétlés, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány törlésre kerül. Szándékos ismétlésnek számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több hozzászólásban, több alkalommal helyez el.
 • Bármelyik hozzászóló valós adatainak közzétételét, kivéve az érintett személy által saját magára vonatkozó adatok nyilvánosságra hozását.
 • Törölt hozzászólás – részbeni vagy teljes – visszamásolása, valamint törölt, összevont, áthelyezett témák újraindítása.
 • Nyílt, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hozzászólások.

Letiltás: a moderátorok a jogsértő, továbbá a jelen szabályzatot súlyosan sértő, a kulturált társalgást szándékosan és/vagy ismétlődően akadályozó Felhasználók jogosultságait korlátozhatják, ezen Felhasználókat a fórumról letilthatják. A tiltás lehet részleges vagy teljes körű, ideiglenes vagy végleges. A leggyakoribb eltiltási tételek: egy hét, egy hónap, végleges – annak függvényében, hogy az adott Felhasználó először sérti meg a jelen fórumszabályzat és moderálási alapelvekben írtakat, vagy visszaesőként.

A tiltási tételek nem kötelezően a fenti sorrendben követik egymást; ha a moderátorok úgy látják jónak, akár azonnal alkalmazhatják a legsúlyosabb következményt is, illetve „átugorhatnak” közbenső tételeket.

Kirívóan durva esetben az adott Felhasználó végleges letiltása mellett az összes – addig közzétett – hozzászólásának törlésére is sor kerülhet.

Minden olyan esetben, amikor valaki valamely, a fórumon már bejegyzett névre hasonlító, megtévesztésre alkalmas néven tesz közzé bejegyzést, vagy próbálja ezt elérni, továbbá, ha valaki történelmi személyek, kortárs (magyar, vagy külföldi) közéleti szereplők nevét vagy egyéb (jogokkal védett) neveket, elnevezéseket illetéktelenül használ, a beírások törlése mellett a moderátorok összes egyéb jogosultságát is megvonhatják.

Szolgáltató vagy a moderátorok által törölt hozzászólások visszamásolása, vagy az azokból való idézés szintén a jogosultságok megvonásával jár.

19.5. Szellemi tulajdon

Más hozzászólásában megjelenő, szellemi tulajdonnak (műnek, alkotásnak, tudományos vagy egyéb szellemi teljesítménynek) tekinthető tartalmakat csak a jogosult (saját tartalmat közzétevő, szerző) előzetes engedélyével szabad felhasználni.

19.6. Felelősség

A webhelyen elhelyezett közlések a webhelyet látogató Felhasználókból álló közösség tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a Szolgáltatót. A webhelyen elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi vagy szakmai tanácsadásnak.

A hozzászólásért, bejegyzésért annak írója a felelős, azért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

19.7. A cikkekre, a hozzászólásokra és a kapcsolatfelvételre vonatkozó egyéb szabályok

A webhelyen megjelenő, Szolgáltató által közzétett cikkeket a szerzői jog szabályai védik, azokat a webhelyen kívül megosztani, illetve azokból idézni csak a forrás feltüntetésével, az idézés szabályainak megfelelően szabad. A megosztás további feltétele, hogy az a tartalom teljes egészében és változatlan formában való átvételével történjen. A webhelyen megjelent cikkek tartalmáért azok szerzői vállalnak felelősséget.

Mindez azon hozzászólásokra is vonatkozik és alkalmazandó, melyekre a tartalmukra tekintettel e rendelkezések értelmezhetők.

Ha Felhasználó olyan hozzászólással találkozik, amely megítélése szerint a jelen feltételek szabályait sérti, vagy adatkezelési, esetleg fogyasztóvédelmi szabályokat sért, kérjük, e-mail útján küldjön értesítést a hello@eletizesito.hu címre.

Egyéb rendelkezések
20.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

20.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

Adatkezelés, adatvédelem
A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az „Adatkezelési tájékoztató” és a „Tájékoztató „sütik” alkalmazásáról” című dokumentumok adnak tájékoztatást.

Szerződési feltételek módosítása
22.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

22.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés végleges – szerződést létrehozó – visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

Alkalmazandó jog
23.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Panasz, jogérvényesítés
24.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás minőségére vonatkozó panaszával levélben és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Csak csináld! Bt
Postai cím: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5.
Elérhetőség: hello@eletizesito.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben, igazolható módon megválaszolja.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a Felhasználó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével – a Felhasználó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó a következő szervekhez fordulhat

24.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a digitális tartalom, illetve a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara

által működtetett Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: +36 52 500 710; +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
E-mail: bekelteto@hbkik.hu
Webhely: https://www.hbmbekeltetes.hu/

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában:

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://bekeltet.bkik.hu/ oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

által működtetett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefon: +36 1 488 2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

24.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

24.4. Felhasználó a digitális tartalom minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI, MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY, FOGYASZTÓVÉDELMI OSZTÁLY
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2. szám (II. emelet)
Levélcím: 7602 Pécs 2., Pf. 315.
Telefon: +36-72-795-398
Fax: +36-72-332-005
E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu

BARANYA VÁRMEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Cím: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefon: +36-72-507-154
Fax: +36-72-507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

24.5. Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a pertárgy értékétől függően a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, illetve törvényszéken, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Hajdúszoboszlói Járásbíróságon vagy a Debreceni Törvényszéken is megindíthatja a pert.

24.6. Képviseleti kereset

Az arra feljogosított szervezetek képviseleti kereseteket indíthatnak azon vállalkozásokkal szemben, amelyek megsértik az uniós és a magyar fogyasztóvédelmi jogot. A szervezetek kérhetik a bíróságtól a fogyasztókat érintő jogsértő magatartás megszüntetését, megtiltását, a jogsérelem orvoslását, kártérítést, kijavítást vagy akár árleszállítást is.

A fogyasztó bejelentésével közvetlenül nem indíthat és általában nem kezdeményezhet képviseleti keresetet. Kivétel ez alól az ügyészség, akihez kérelmet nyújthat be, melyben kezdeményezheti, hogy az ügyészség fontolja meg képviseleti kereset benyújtását. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatokat a Főügyészségek látják el, melyek elérhetőségei itt olvashatók: http://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/fougyeszsegek/

A képviseleti keresetet a közérdekvédelmi ügyész indítja meg, de azt bárki kezdeményezheti az ügyészségen. A kezdeményezés minden fogyasztó számára ingyenes. A képviseleti kereset benyújtásáról az ügyész dönt, és akkor fordul bírósághoz, ha annak törvényi feltételei fennállnak. A képviseleti keresetet az ügyész nem az egyéni fogyasztó (bejelentő) érdekében indítja meg, hanem minden olyan személy érdekében, akit a jogsértés érint, vagy érinthet. A fogyasztói érdekeket a bíróság előtt a közérdekvédelmi ügyész képviseli, a fogyasztók személyesen nem vesznek részt a perben, így nem kell gondoskodni jogi képviseletről, és perköltség sem hárul rájuk.

A további feljogosított szervezetek hivatalból, a hozzájuk érkező fogyasztói jelzéseken, valamint a hatósági ellenőrzéseken keresztül szereznek tudomást azokról a fogyasztói érdekeket sértő tevékenységekről, amelyekkel szemben saját hatáskörben meghozott döntés alapján képviseleti keresetet is indíthatnak.

A képviseleti keresetek indítására jogosult feljogosított szervezetek jegyzékét a fogyasztóvédelemért felelős miniszter honlapján teszi közzé. A feljogosított szervezetek jegyzéke ide kattintva érhető el.

24.7. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogérvényesítés

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint Szolgáltatónál, valamint bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: https://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Amennyiben webshopunk használatával, a vásárlás folyamatával, termékeinkkel vagy az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatos kérdése van, az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot:

Az Eladó adatai:

Név: Csak csináld! Bt.
Cégjegyzékszám: 02-06-075169
Adószám: 28954699-1-02
Székhely: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5.
Üzleti tevékenység helye: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5
Postacím: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5
E-mail cím: hello@eletizesito.hu
Webhely: https://eletizesito.hu/

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelő
A https://eletizesito.hu/ internetcímen elérhető webhelyet – ideértve a https://vip.eletizesito.hu/ aldomain címen működő weboldalakat is (a továbbiakban együtt: webhely) – a

Csak csináld! Betéti társaság

Rövidített név: Csak csináld! Bt.
Cégjegyzékszám: 02-06-075169
Adószám: 28954699-1-02
Székhely: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5.
Üzleti tevékenység helye: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5
Postacím: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5
E-mail cím: hello@eletizesito.hu
Webhely: https://eletizesito.hu/

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya
2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.)
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

rendelkezései szerint kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://eletizesito.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele és a webhelyen leadott megrendelések teljesítése során megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől szolgáltatást megrendelő természetes személyek, akik az adatkezelésben érintettek.

Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához kapcsolódó adatkezelés
3.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

3.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés
4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a „Kapcsolat” menüpont alatt elérhető üzenetküldő űrlap használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

4.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az üzenetküldő űrlap esetében az ott bejelölhető nyilatkozat bejelölésével, e-mail esetében annak elküldésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az üzenet megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az üzenetváltást, a korábban feltett kérdésekre nem válaszol, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

4.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

 • neve,
 • e-mail címe,
 • kiválasztott témaköre,
 • opcionálisan üzenethez csatolt fájl tartalma,
 • az üzenet tartalma.

4.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

4.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem jön létre szerződés, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 10., 11., illetve 12. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

4.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

Chat ablak használatához kapcsolódó adatkezelés
5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen található chat ablak használatával üzenetet küldő Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását a chat ablakon keresztül történő üzenet elküldésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az üzenet megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem folytatja az üzenetváltást, a korábban feltett kérdésekre nem válaszol, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

5.3. Kezelt adatok köre: a Felhasználó által küldött üzenet tartalma.

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a Felhasználó számára.

5.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően 1 hónappal törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztét követő, illetve az igény teljesítését követően 1 hónappal törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja és időtartama a 10., 11., illetve 12. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés).

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, az információcsere időtartamának végéig.

5.7. Adatfeldolgozó igénybevétele: az Adatkezelő a chat ablak használatával kapcsolatban adatfeldolgozóként veszi igénybe a ConvertFox Global, Inc. gazdasági társaságot. Erről bővebben a 20. fejezetben olvashat. A chat szolgáltatás igénybevétele során a ConvertFox Global, Inc. szolgáltatója által saját nevében megvalósított adatkezelésről a szolgáltató ConvertFox Global, Inc. vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában olvashat: https://getgist.com/privacy/.

Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés
6.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján figyelemmel a Grt. 6. § (1) és (2) bekezdéseire, a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást a Felhasználó a feliratkozásra vonatkozó nyilatkozat előtti checkbox bejelölésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása: a Felhasználó e-mail címe.

6.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

Ajánlatkéréshez kapcsolódó adatkezelés
7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a https://eletizesito.hu/ weboldal „Kapcsolatok” menüpontjában található formon keresztül.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzájárulást az ajánlatkérő űrlapon bejelölhető nyilatkozat bejelölésével adja meg.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben Felhasználó az ajánlatkérés megválaszolása előtt vonja vissza a hozzájárulását, akkor Adatkezelő nem válaszolja meg az ajánlatkérést, mivel törölnie kell a hozzájárulás alapján kezelt adatokat.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Meglévő weboldalra vonatkozó ajánlatkérés esetén:

 • vállalkozás neve,
 • kapcsolattartó neve,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • a Felhasználó által az igényfelmérő kérdőív kitöltése során esetlegesen vállalkozásra, weboldal funkcióira, tartalmára, kialakítására vonatkozóan közölt további adatok.

Egyéb konzultációra vonatkozó ajánlatkérés esetén:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • cégnév (opcionális),
 • ajánlatkérés tárgyát képező weboldal (opcionális),
 • ajánlatkérés témájának megjelölése,
 • az üzenet tartalma.

7.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelőtől ajánlat kérésének lehetővé tétele a Felhasználó számára, bonyolultabb esetben az ajánlatkérés telefonon történő megválaszolása.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

 • ajánlat kérése a weboldalon,
 • üzenet írása,
 • bonyolultabb esetben az ajánlatkérés telefonon történő megválaszolása.

7.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az ajánlatkérés kapcsán nem jön létre szerződéskötés, abban az esetben az ajánlat kérés megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az ajánlatkérés megválaszolását követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az ajánlatkérés nyomán szerződéskötés jön létre, és az ajánlatkérés tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél. Időtartamot illetően a megrendelés teljesítéséhez kezelt adatokat a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő, mely időtartam folyamatos szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéses jogviszony végétől kezdődik. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt kurzuscsomagra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

Ingyenes tartalmak küldéséhez kapcsolódó adatkezelés
8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: az a Felhasználó, aki a webhelyen az „ELKEZDEM INGYENESEN” feliratú gombra kattintást követően, majd az e-mail címének megadásával és a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, végül az „ELKEZDEM AZ INGYENES TANFOLYAMOT” feliratú gombra kattintással hozzájárul az ingyenes tartalmak küldéséhez.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

8.3. Kezelt adatok köre: a Felhasználó e-mail címe.

8.4. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó hasznos információk átadása, kurzustól függően a több részből álló tartalom (ingyenes tanfolyam/kurzus) hozzáférhetővé tétele a Felhasználó számára.

8.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a honlapon a feliratkozásnál meghatározott számú e-mail üzenetből álló ingyenes tartalom kiküldése céljából kezelt adatokat az utolsó e-mail kiküldését követő 30 napig, illetve a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), vagy az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban.

Ingyenes képzéshez kapcsolódó adatkezelés
9.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: az a Felhasználó, aki az „„ELKEZDEM INGYENESEN”, majd a „RÉSZT VESZEK RAJTA” feliratú gombra, ezt követően az e-mail címének megadásával és a hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, végül a „JELENTKEZEK A KIHÍVÁSRA” feliratú gombra kattintással jelentkezik az ingyenes képzésre.

9.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

9.3. Kezelt adatok köre: a Felhasználó e-mail címe, a képzés céljára létrehozott zárt Facebook csoporthoz való csatlakozását követően a Facebook profilja, a csoportban fennálló tagsága, valamint a csoportban végzett tevékenységei, hozzászólásai és az azokra kapott reakciók. A Facebook csoport többi tagja számára is látható a Felhasználó Facebook profilja, a csoportban fennálló tagsága, valamint a csoportban végzett tevékenységei, hozzászólásai és az azokra kapott reakciók.

9.4. Az adatkezelés célja: díjmentes kurzuson való részvétel lehetővé tétele a Felhasználó számára.

9.5. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), vagy az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

9.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, valamint a zárt Facebook csoporthoz történő csatlakozást követően a Facebook közösségi oldalon.

Fogyasztók által leadott megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés
10.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó természetes személy (fogyasztó) Felhasználók. A megrendelés teljesítésekor felhasználói fiók kerül létrehozásra a kurzuscsomaghoz való hozzáférés biztosításához.

10.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

10.3. Kezelt adatok körének meghatározása: az adatkezelés az alábbi személyes adatok és elérhetőségek körét érinti.

A megrendeléshez a Felhasználó:

 • vezetékneve,
 • keresztneve,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • számlázási cím,
 • megrendelt kurzuscsomag(ok) megjelölése,
 • megrendelt kurzuscsomag(ok) vételára,
 • fizetési mód,
 • kurzuscsomagokhoz tartozó egyes letölthető tartalmak letöltési lehetőségének időtartama,
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
 • megrendelés időpontja,
 • fizetés időpontja.

A felhasználói fiók létrehozásához a Felhasználó:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • felhasználónév,
 • e-mail cím,
 • jelszó.

A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

10.4. Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése, illetve felhasználói fiók létrehozásával a kurzuscsomagokhoz való hozzáférés biztosítása.

10.5. Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő, mely időtartam folyamatos szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéses jogviszony végétől kezdődik. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt kurzuscsomagra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés egyéni vállalkozó és adószámos magánszemély Felhasználó esetén
11.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó egyéni vállalkozó és adószámos magánszemély Felhasználók. A megrendelés teljesítésekor fiók kerül létrehozásra a kurzuscsomaghoz való hozzáférés biztosításához.

11.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

11.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

A megrendeléshez a Felhasználó:

 • vezetékneve,
 • keresztneve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • jelszó,

A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

a vállalkozás:

 • formája,
 • neve,
 • postacíme,
 • számlázási címe,
 • adószáma, közösségi adószáma,

továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:

 • kurzuscsomagokhoz tartozó egyes letölthető tartalmak letöltési lehetőségének időtartama,
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
 • megrendelés időpontja,
 • fizetés időpontja.

A felhasználói fiók létrehozásához a Felhasználó:

 • vezetékneve,
 • keresztneve,
 • felhasználóneve,
 • e-mail címe,
 • jelszava.

A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

11.4. Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése, valamint felhasználói fiók létrehozásával a kurzuscsomagokhoz való hozzáférés biztosítása.

11.5. Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő, mely időtartam folyamatos szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéses jogviszony végétől kezdődik. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt kurzuscsomagra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

11.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

Megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés ügyfél szervezet képviseletében eljáró természetes személy esetén
12.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó ügyfél szervezet képviseletében eljáró természetes személy Felhasználók (vagy: „Képviselő”). A megrendelés teljesítésekor felhasználói fiók kerül létrehozásra a kurzuscsomaghoz való hozzáférés biztosításához.

12.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint a Felhasználó által képviselt szervezet (a továbbiakban Ügyfél szervezet) jogos érdeke.

Az Ügyfél szervezet jogos érdeke kurzuscsomag megrendelése, melyet természetes személy Képviselője útján tud eszközölni.

Adatkezelő a Képviselő adatait kizárólag az általa képviselt szervezettel kapcsolatos ügyintézés és a megrendelés teljesítése keretében, az ehhez szükséges mértékben és ideig kezeli, valamint az adatok körét illetően is kizárólag a szükséges adatokra szorítkozik.

A megrendelés, illetve az ezekhez szükséges információcsere nem valósulhat meg a Képviselő személy adatainak kezelése nélkül, tehát a megrendeléshez elengedhetetlen az adatkezelés.

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet az Érintett.

12.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

A megrendeléshez a Képviselő:

 • vezetékneve,
 • keresztneve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma,
 • jelszó,

A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

a képviselt vállalkozás:

 • formája,
 • neve,
 • postacíme,
 • számlázási címe,
 • adószáma, közösségi adószáma,

továbbá a vásárlásra vonatkozó adatok:

 • fizetési mód,
 • kurzuscsomagokhoz tartozó egyes letölthető tartalmak letöltési lehetőségének időtartama,
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
 • megrendelés időpontja,
 • fizetés időpontja.

A felhasználói fiók létrehozásához a Felhasználó:

 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • felhasználónév,
 • e-mail cím,
 • jelszó.

A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként Adatkezelő nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

12.4. Az adatok forrása: alapesetben a Felhasználó. Amennyiben a megrendelés során megjelölt Képviselő nem saját maga, hanem az Ügyfél szervezettől valaki más adja meg az ő adatait, abban az esetben az adatok forrása az Ügyfél szervezet. Adatkezelő ilyenkor szintén az Ügyfél szervezet jogos érdekében veszi át a Képviselő adatait. Az Ügyfél szervezet kötelezettsége tájékoztatni a Képviselőt az általa végrehajtott adatkezelésről; a Képviselő adatainak Adatkezelő részére történő megadásáról.

12.5. Az adatkezelés célja: a megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése és teljesítése, valamint felhasználói fiók létrehozásával a kurzuscsomagokhoz való hozzáférés biztosítása.

12.6. Az adatkezelés időtartama: a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő, mely időtartam folyamatos szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéses jogviszony végétől kezdődik. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt kurzuscsomagra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

12.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

Visszatérítéshez kapcsolódó adatkezelés
13.1. Pénzösszeg visszatérítés esetén, amennyiben a Felhasználó online bankkártyával vagy más online fizetési szolgáltatással fizetett, akkor az igénybe vett fizetési szolgáltató útján kerül visszatérítésre az általa fizetett összeg. Amennyiben Felhasználó banki átutalással fizetett vagy ilyen módon kéri a visszatérítést, akkor Adatkezelő visszautalja számára az összeget.

13.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: a pénzvisszafizetéssel érintett megrendelést leadó Felhasználó.

13.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

13.4. Kezelt adatok köre:

 • megrendelés azonosító száma,
 • visszatérítendő összeg,
 • visszatérítés jogcíme,
 • Felhasználó neve,
 • amennyiben a Felhasználó banki átutalással fizetett vagy bankszámlájára utalással kéri a visszatérítést, akkor a bankszámla száma.

13.5. Az adatkezelés célja: amennyiben szavatossági jog, elállási jog, jótállással kapcsolatos joggyakorlásról van szó, abban az esetben a visszatérítés jogcímétől függően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésében, illetve az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 5. § (5), (6), illetve (7) bekezdéseiben meghatározott kötelezettségek teljesítése.

13.6. Az adatkezelés időtartama: a visszatérítéssel kapcsolatos követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő, mely időtartam folyamatos szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéses jogviszony végétől kezdődik. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. 

Adatkezelő a visszatérítés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím visszatérítéssel érintett kurzuscsomagra vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

13.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

30 napos visszafizetési garancia érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés
14.1. Amennyiben a Felhasználó nem elégedett a megrendelt kurzuscsomaggal, a hozzáférés biztosításától számított 30 napon belül lehetősége van jelezni Adatkezelőnek pénzvisszafizetési igényét, mely esetben az Adatkezelő a vételárat visszatéríti a Felhasználó részére.

14.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: visszafizetési garanciával érintett megrendelést leadó Felhasználó.

14.3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

14.4. Kezelt adatok köre:

 • Felhasználó neve,
 • Felhasználó e-mail címe,
 • rendelési azonosító,
 • kurzuscsomag neve,
 • visszafizetendő összeg,
 • Felhasználó bankszámlaszáma.

14.5. Az adatkezelés célja: meghatározott kurzuscsomagok megrendelése esetén az Adatkezelő által a Felhasználó részére többletjogosultságként biztosított 30 napos pénzvisszafizetési garancia érvényesítése.

14.6. Az adatkezelés időtartama: a visszafizetéshez kezelt adatokat Adatkezelő a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő elteltéig kezeli, mely alapesetben a visszafizetés elintézésének végétől számított 5 év.

Adatkezelő a visszafizetés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  

14.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

Számviteli bizonylatok megőrzésével kapcsolatos adatkezelés
15.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

15.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

15.3. Kezelt adatok köre:

A Felhasználó:

 • neve,
 • számlázási cím,
 • szállítási cím,
 • telefonszáma,
 • e-mail címe,
 • megrendelt kurzuscsomag(ok) megjelölése,
 • megrendelt kurzuscsomag(ok) vételára,
 • hozzáférés biztosításának módja,
 • fizetési mód,
 • megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a megrendelés teljesítéséhez szükséges információk,
 • megrendelés időpontja,
 • fizetés időpontja.

15.4. Az adatkezelés célja: az ÁFA tv. 169. §-ában és a számviteli törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott számla kiállítására és számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettségek teljesítése.

15.5. Az adatkezelés időtartama: a fenti adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli. Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (név, cím, megrendelt kurzuscsomagra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

15.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a szabályos számvitelhez szükséges adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

Fogyasztói panaszokkal kapcsolatos adatkezelés
16.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a fogyasztói panaszokat bejelentő Felhasználók.

16.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés; az Adatkezelőre a panaszok kezelésével kapcsolatban vonatkozó, a Fgytv. 17/A. §-ában, valamint a Szolgtv. 35. §-ában meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

16.3. Kezelt adatok köre:

A panaszos Felhasználó:

– vezetékneve,

– keresztneve,

 • lakcíme,
 • panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
 • panaszának részletes leírása,
 • a panaszban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a panaszával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
 • a Felhasználó által esetlegesen bemutatott iratokban, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban szereplő személyes adatok,
 • panaszról készített jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • írásban előterjesztett panasz esetén a Felhasználó aláírása,
 • e-mail útján küldött panasz esetén a Felhasználó e-mail címe,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
 • esetlegesen a panasszal érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója és a teljesítésére vonatkozó információk.

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

16.4. Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére a panaszában. A panasz kivizsgálása szükségessé teheti a Felhasználó korábbi, Adatkezelőnél leadott megrendelésével kapcsolatos adatok kezelését is. Más (külső) forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

16.5. Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett panasz kivizsgálása és megválaszolása; az Adatkezelő által a Fgytv. 17/A. §-ában, valamint a Szolgtv. 35. §-ában foglalt jogi kötelezettségek teljesítése.

A Felhasználó személyazonosító adatai kezelésének célja a Felhasználó azonosítása, ami a panaszának kivizsgáláshoz és megválaszolásához szükséges.

A Felhasználó panaszában előadott, személyes adatokat tartalmazó információk, valamint a panaszban esetlegesen érintett korábbi megrendelés adatai a panasz érdemi kivizsgálásához és megválaszolásához kerülnek felhasználásra, amennyiben azok szükségesek mindehhez.

A Felhasználó neve és címe a postai küldemény címzéséhez felhasználásra kerül abban az esetben, ha a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve a panaszra adott választ Adatkezelő írásban, postai úton küldi meg.

Felhasználó neve és e-mail címe az elektronikus levelezés útján történő kapcsolattartáshoz (amennyiben ez szükséges a panasz kivizsgálásához), illetve a panaszának e-mail útján történő megválaszolása érdekében kerülhet felhasználásra.

16.6. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet, illetve az írásban beterjesztett panasz esetén a beterjesztett iratot és a panaszra adott válaszát a Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján három évig megőrzi, ezt követően megsemmisíti.

Amennyiben a beterjesztett igény nem minősül panasznak, abban az esetben az igénnyel kapcsolatos kommunikáció lezárását követő egy hónap elteltével törli az Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben a bejelentés nem minősül panasznak, de Adatkezelő teljesítésével kapcsolatos konkrét ügyletre vonatkozik, és arra tekintettel releváns tartalommal bír, abban az esetben Adatkezelő a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig kezeli jogos gazdasági érdeke alapján, ezt követően törli az adatokat.

16.7. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, a beterjesztés módjától függően esetlegesen papíron, a panaszról felvett jegyzőkönyvben, valamint a panaszra adott választ tartalmazó dokumentumban.

Kifogás bejelentésével kapcsolatos adatkezelés
17.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: szavatossági vagy jótállási jog érvényesítése iránti igényt bejelentő Felhasználók.

17.2. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, miszerint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

17.3. Kezelt adatok köre:

A Felhasználó:

 • vezetékneve,
 • keresztneve,
 • postacíme,
 • kifogás előterjesztésének helye, ideje és módja,
 • kifogás részletes leírása,
 • a kifogásban a Felhasználó által előadottak; minden olyan személyes adat, amelyet a Felhasználó a kifogásával kapcsolatban az Adatkezelő tudomására hoz,
 • kifogás rendezésének módja,
 • kifogásra adott válasz tartalma,
 • kifogás rendezésének elutasítása esetén annak indoka,
 • a Felhasználó által esetlegesen bemutatott vagy átadott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok alapján levonható következtetések, illetve az azokban szereplő személyes adatok,
 • e-mail útján küldött kifogás esetén a Felhasználó e-mail címe,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli kifogás esetén a kifogásra vonatkozó bejelentés egyedi azonosítószáma és a Felhasználó telefonszáma,
 • a kifogással érintett megrendelés vagy más ügylet azonosítója.

A telefonhívásokat hangfelvételen nem rögzíti az Adatkezelő.

17.4. Az adatok forrása: az adatokat a Felhasználó bocsátja Adatkezelő rendelkezésére. Más forrásból nem szerzi be Adatkezelő a Felhasználó adatait.

17.5. Az adatkezelés célja: a Felhasználó által előterjesztett szavatossági vagy jótállási jogokkal kapcsolatos kifogás kivizsgálása és megválaszolása; a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hibás teljesítésről szóló XXIV. fejezetében meghatározott jogi kötelezettségek teljesítése.

17.6. Az adatkezelés időtartama: a kifogáskezelés során kezelt adatokat Adatkezelő a polgári jogi követelésekre alkalmazandó általános elévülési idő elteltéig kezeli, mely alapesetben a kifogás elintézésének végétől számított 5 év.

Az elévülés megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

17.7. Az adatok tárolásának módja: elektronikus úton Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönített adatállományban, illetve a papír alapon a kifogás bejelentésről készült jegyzőkönyv.

Élő webinárium lebonyolításához kapcsolódó adatkezelés
18.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: online videókonferencia szoftver alkalmazásával az élő webináriumon részt vevő Felhasználók.

18.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

18.3. Kezelt adatok köre:

A Felhasználó:

 • képmása,
 • hangja,
 • általa a webináriumon elmondottak,
 • magatartása,
 • magatartásából levonható következtetések.

18.4. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő által megtartott élő webinárium lebonyolításához szükséges videókapcsolat biztosítása.

18.5. Az adatkezelés időtartama: az online webinárium időtartamáig, tehát a Felhasználó és az Adatkezelő közötti videókapcsolat fennállásáig tart. Az online webinárium nem kerül rögzítésre.

18.6. Az adatok tárolásának módja: az online webinárium nem kerül rögzítésre, így tárolásra sem.

Fórum használatához kapcsolódó adatkezelés
19.1. A webhelyen üzemelő fórum: Felhasználók részére hozzászólási lehetőség a webhelyen „BLOG” menüpont alatt megjelenő cikkekhez. A hozzászólásnak nem feltétele a webhelyen történő regisztráció.

19.2. A webhelyen közzétett hozzászólások és bejegyzések, valamint a hozzászólók nickneve a webhely minden látogatója számára látható módon jelenik meg.

19.3. Tájékoztató a hozzászólásokban Felhasználó által közölt adatok kezeléséről:

19.3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen hozzászólást közzétevő Felhasználók.

19.3.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a hozzászólás elküldése előtt az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével és a hozzászólás közzétételének elküldésével hozzájárul az általa hozzászólásában közölt adatok kezeléséhez és közzétételéhez.

Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét.

19.3.3. Az érintett adatok köre: Felhasználó hozzászólásai, bejegyzései közzétételüket követően a többi felhasználó által láthatók oly módon, hogy általuk az adott hozzászólást, bejegyzést közzétevő Felhasználó által megadott neve is beazonosítható, az általa hozzászólásában, bejegyzésében közétett adatok megismerhetőek, így a Felhasználó személyazonossága is beazonosíthatóvá válhat.

19.3.4. Az adatkezelés célja: a webhely tartalmaival kapcsolatos információcsere.

19.3.5. Az adatkezelés időtartama: a webhelyen a fenti formában történő adatkezelés időtartalma az ott hozzászólást közzétevő Felhasználó kérelmére történő törlésig tart. Az adatkezelés megszűnhet továbbá a Felhasználó hozzászólásának Adatkezelő általi törlésével is. Felhasználó bármikor kérheti hozzászólása törlését Adatkezelőtől, mely kérelmet Adatkezelő haladéktalanul végrehajt.

19.3.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében, a webhely felületén megjelenítve.

19.3.7. Amennyiben Felhasználó hozzászólásaiban esetlegesen más személy adatait teszi közzé, az ilyen a harmadik személy adatainak Adatkezelő webhelyén történő közzététele és ily módon Adatkezelő részére történő továbbítása tekintetében Felhasználónak kell beszereznie az érintett harmadik személy hozzájárulását. Az ilyen adatok kezeléséhez való hozzájárulás hiányával kapcsolatos következményekért Adatkezelő nem felelős.

Adattovábbítás
20.1. Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyen online fizetéssel fizető Felhasználók.

20.2. Az adattovábbítás címzettje a Felhasználó által választott kurzuscsomagtól függően:

Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
Közösségi adószám: HU25353192
Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192
Képviseli: Kiss Sándor, vezérigazgató, igazgatóság elnöke
E-mail: support@barion.com
Webhely: https://barion.com

Stripe Payments Europe Ltd.
Cégjegyzékszám: 513174
Adószám: IE 3206488LH
Székhely: C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland
Postacím: C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland
E-mail: dpo@stripe.com
Webhely: https://stripe.com/

gazdasági társaság, mint az Adatkezelő webhelyén igénybe vehető online fizetési szolgáltatás szolgáltatója.

20.3. Adattovábbítás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a Címzett jogos érdeke.

Címzett a rá vonatkozó jogszabályok alapján csalás-megelőző és –felderítő rendszer üzemeltetésére köteles a fizetési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, és az ehhez szükséges személyes adatokat jogosult kezelni. Címzett kialakította a jogszabályi kötelezettségének megfelelő rendszert, melynek működtetéséhez az Adatkezelő általi adattovábbítás szükséges. Ennek megfelelően a Címzett jogos érdeke, hogy a jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében a csalás-megelőző és – felderítő rendszert üzemeltetni tudja. A Címzettre vonatkozó hivatkozott jogszabályi rendelkezések:

 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 165. § (5) bekezdése,
 • az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 92/A. § (3) bekezdés f) pontja,
 • a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés v) pontja.

Adatkezelő és a Címzett jogos érdeke a csalásmegelőzés, az online fizetések megfelelő működésének biztosítása. Mindkét szervezet fő bevételi forrásához kapcsolódik a fizetési szolgáltatás megfelelő működése. Mindemellett Felhasználó érdeke is mindez, különösen a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

Az adattovábbítás lehetővé teszi a csalások kiszűrését, felderítését és a fizetési folyamat során esetlegesen felmerülő akadályok elhárítását.

Felhasználó megrendelés során kezelt adatainak köréből kerülnek továbbításra az adatok titkosított adatforgalmat biztosító elektronikus csatornán keresztül, kizárólag a Címzett részére és csak az online bankkártyás fizetés megtörténte esetén, melyeket a Címzett más célra nem használ fel. Mindebből következik, hogy az adattovábbítás Felhasználóra nézve jelentős kockázattal nem jár, további érzékelhető hatást nem gyakorol rá.

Az adatok továbbítása szükséges az itt írt célok eléréséhez, és alkalmas is a fizetési szolgáltatás biztonságosabbá tételére.

Figyelembe véve a fentieket, illetve a beépített garanciális intézkedéseket, az adattovábbítás nem jelent indokolatlan mértékű beavatkozást a Felhasználók magánéletébe, ezért az adatok továbbítása szükséges és arányos adatkezelési művelet.

Az érdekmérlegelésről külön dokumentáció készült, melynek elérhetőségéről Adatkezelőnél érdeklődhet a Felhasználó.

20.4. A továbbított adatok köre:

 • megrendelt kurzuscsomagra vonatkozó vásárlási adatok (árak, költségek),
 • vezetéknév,
 • keresztnév,
 • telefonszám,
 • e-mail cím,
 • cím,
 • tranzakció egyedi azonosítója.

A fizetés során megadott bankkártya adatokat Felhasználó közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg, így azok nem kerülnek Adatkezelő birtokába.

20.5. Az adattovábbítás célja: a fizetési szolgáltatás megfelelő működtetése és a fizetés technikai értelemben vett lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása, a felhasználók érdekei védelme érdekében végzett fraud-monitoring – az elektronikus úton kezdeményezett banki tranzakciók kontrollját támogató csalás felderítő rendszer – működtetése, valamint a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

20.6. A Barion Payments Zrt/Stripe Payments Europe Ltd. által megvalósított adatkezelésről, az adatkezelés további körülményeiről – a többi között a jogalapjáról, céljáról, kezelt adatok pontos köréről, adatkezelés időtartamáról – a Felhasználó bővebben tájékozódhat a https://barion.com, https://stripe.com/en-hu/privacy/ oldalon.

20.7. Adatkezelő üzleti vagy marketing céllal nem továbbít adatokat harmadik személyeknek.

20.8. Adatkezelő a fenti eseten kívül kizárólag törvényes kötelezettség esetén, hatóságoknak továbbít adatokat.

Adatfeldolgozó igénybevétele
Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket.

21.1. Tárhelyszolgáltató

21.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

21.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Tárhelyszolgáltató neve: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 9024 Győr, Déry T utca 11. 2. em. 4.
Tárhelyszolgáltató honlapja: elin.hu
Tárhelyszolgáltató email címe: info@elin.hu

Cweb

CWeb Hosting Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-405273
Adószám: 32069473-1-42.
1173 Budapest Borsó utca 12-32.
+36-70-282-7206
support@cweb.hu

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

21.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot potenciálisan érinti, a Felhasználó által igénybe vett funkciók, szolgáltatások határozzak meg a konkrét adatkört, az egyes adatkezelésekről szóló fenti fejezetek szerint.

21.1.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges elektronikus tárhely biztosításával.

21.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

21.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges elektronikus tárhely biztosítását jelenti.

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: a webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, az ehhez szükséges weboldal szoftver igénybevételével.

Az adatfeldolgozás időtartama: megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett adatkezelési időtartamokkal.

Az adatfeldolgozás jellege: elektronikus úton történik, az adatok feldolgozása kizárólag a webhely szoftverének informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.
21.3. Elektronikus levelező szoftver és tárhely biztosításához kapcsolódó adatkezelés

21.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akikkel Adatkezelő elektronikus levelezés útján tartja a kapcsolatot.

21.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Google Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 11603307

Adószám: IE 6388047V

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Telefon: +353 1 436 1000

Webhely: https://www.google.ie/

gazdasági társaságot, mint az elektronikus levelezéshez használt szoftver fejlesztőjét és tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

21.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: elsősorban az érintett neve és e-mail címe, másodsorban a Felhasználó által elektronikus levélben megküldött további adatok.

21.3.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az elektronikus levelezés működésének biztosítása.

21.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem kerül sor szerződéskötésre, abban az esetben az elektronikus levelek törléséig. Az Adatkezelő az elektronikus levelezés során történő üzenetváltás lezárultával törli az üzeneteket.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötésre kerül sor, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő, mely időtartam folyamatos szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéses jogviszony végétől kezdődik. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. 

Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt kurzuscsomagra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

21.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: a megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozók által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az e-mail-ek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

21.4. Chat ablak szolgáltatás biztosítása

21.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: jelen tájékoztatóban megjelölt Felhasználók, akik a weboldalba ágyazott chat ablak használatával lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel.

21.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

ConvertFox Global, Inc.

Székhely: 251 Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, USA

Postacím: 251 Little Falls Drive, Wilmington DE 19808, USA

E-mail: support@getgist.com

Webhely: https://getgist.com/

gazdasági társaságot, mint a chat ablak üzenetküldő alkalmazás szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

21.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a Felhasználó által küldött üzenet tartalma.

21.4.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az üzenetküldő alkalmazás működéséhez szükséges tárhely és szoftver biztosítása.

21.4.5. Az adatkezelés időtartama: amennyiben az üzenetváltás nyomán nem kerül sor szerződéskötésre, abban az esetben az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően 1 hónappal törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését követően 1 hónappal törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévülési idejének – ami alapesetben a követelés esedékessé válásától számított 5 év – elteltéig jogos gazdasági érdeke alapján kezeli az adatokat az Adatkezelő, mely időtartam folyamatos szolgáltatás nyújtása esetén a szerződéses jogviszony végétől kezdődik. Az elévülés esetleges megszakadása az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja. 

Adatkezelő a megrendelés kapcsán kiállított számviteli bizonylatokat a számviteli törvényben előírt bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli törvény értelmében a bizonylat kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.  Ebbe a körbe tartoznak elsősorban a számlákon szereplő adatok (vevő neve, címe, megrendelt kurzuscsomagra és árának megfizetésére vonatkozó adatok), illetve a szerződéses dokumentáció részeként a megrendelésekben és visszaigazolásokban szereplő további adatok is a számviteli bizonylat fogalma alá esnek.

A megőrzési idők alatt az Adatfeldolgozó által biztosított szoftveres környezetben tárolódnak az üzenetek, tehát ez idő alatt fennáll az adatfeldolgozás.

21.4.6. Adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása elektronikus úton valósul meg, elektronikus tárhely és üzenetküldő szoftver biztosítását jelenti.

21.5. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

21.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

21.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az

Megnevezése: MailerLite
Központi e-mail címe: info@mailerlite.com
Honlapja: https://www.mailerlite.com/
Székhelye: Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania
Az adatfeldolgozó adatvédelmi nyilatkozatának elérhetősége: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
Feldolgozói tevékenysége: Hírlevél küldő szolgáltatás
Megnevezése: Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd.
Központi elérhetősége: https://automattic.com/contact/
Honlapja: https://automattic.com/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

21.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó keresztnevét és e-mail címét érinti.

21.5.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

21.5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig.

21.5.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

Élő webinárium lebonyolításához igénybe vett videóhívással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozással érintettek köre: online videókonferencia program alkalmazásával az élő webináriumon részt vevő Felhasználók.

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe az
Animatron Inc.

Székhely: 2 Seaport LN, Suite 8C, Boston, MA 02210, USA

Postacím 2 Seaport LN, Suite 8C, Boston, MA 02210, USA

E-mail cím: legal@animatron.com

Webhely: https://wave.video/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által az élő webinárium lebonyolításához igénybe vett videókonferencia szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

Az adatfeldolgozással érintett adatok köre:
A Felhasználó:

 • képmása,
 • hangja,
 • általa a webináriumon elmondottak,
 • magatartása,
 • magatartásából levonható következtetések.

Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által megtartott élő webinárium lebonyolításához szükséges videókapcsolat biztosítása.

Az adatfeldolgozás időtartama: az online webinárium időtartamáig, tehát a Felhasználó és az Adatkezelő közötti videókapcsolat fennállásáig tart. Az online webinárium nem kerül rögzítésre.

Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a videókonferencia szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

A wave.video további adatkezeléséről a Felhasználó az Animatron Inc. adatkezelési tájékoztatóban olvashat: https://wave.video/privacy.
21.7.Marketingkampányok végrehajtásával kapcsolatos adatfeldolgozás

21.7.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók, akik engedélyezik a marketing célú sütik működését.

21.7.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

BOOM MARKETING Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: BOOM MARKETING Kft.

Cégjegyzékszám: 15-09-085107

Adószám: 26262196-2-15

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kinizsi P. utca 3.

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Kinizsi P. utca 3.

Webhely: https://boommarketing.hu/

gazdasági társaságot, mint az online marketingkampányokat végrehajtó szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

21.7.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: böngészési adatok, preferenciák, és az azokból a Felhasználó érdeklődési körére levonható következtetések.

21.7.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhelyen működő adatgyűjtő eszközök által gyűjtött adatok feldolgozása és azok felhasználásával online marketingkampányok végrehajtása Adatkezelő nevében és érdekében.

21.7.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a különböző céllal kezelt adatoknál a Sütik alkalmazásáról szóló tájékoztató dokumentumban ismertetett időtartamokig fér hozzá az Adatfeldolgozó az adatokhoz.

21.7.6. Az adatfeldolgozás jellege: online informatikai megoldásokkal történő marketingkampányok végrehajtása.

21.8. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

21.8.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó Felhasználók.

21.8.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Cégjegyzékszám: 01-10-140802
Adószám: 27926309-2-41
Web: www.billingo.hu
Email: hello@billingo.hu
Képviseli: Sárospataki Albert

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

21.8.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat, valamint az esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokat érinti.

21.8.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által a számlák kiállításához használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

21.8.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8 évig – tart.

21.8.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számla kiállításához használt szoftver rendelkezésre állásának biztosítását, informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

21.9. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

21.9.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

21.9.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Cégvezető: Vágó Renáta
Cégnév: Vágó Könyvelő Kft
Székhely: 7623 Pécs, Közraktár u. 8.
Adószám: 27029220-2-02
Cégjegyzékszám: 02-09-084522
Bankszámlaszám: 10103214-35634600-01005007
Web: https://vagokonyvelo.hu
E-mail: vagokonyvelo@gmail.com

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő gazdasági tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

21.9.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: az adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a megrendelt szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás időpontját és a vételárat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon szereplő adatokat érinti.

21.9.4. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: az Adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

21.9.5. Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.

21.9.6. Az adatfeldolgozás jellege: az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket jelenti, amiket papír adathordozók és szoftverben kezelt digitális adatok kezelésével végez az adatfeldolgozó.

Adatvédelem, adatbiztonság
22.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

22.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

22.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

22.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez „https” sémájú http protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő védett adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönítve tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése. Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal a vonatkozó jogszabályok betartására és az adatbiztonság megfelelő szintű garantálására kötelező tartalmú adatfeldolgozási szerződést köt.

22.5. A jelszavakat az Adatkezelő rendszere titkosítással tárolja el, aminek eredményeként nem ismeri meg a Felhasználó jelszavát.

Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
23.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 24. pont szerint).

23.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

23.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését, melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

23.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
23.5. A törléshez való jog (és „az elfeledtetéshez való jog”): Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

23.6. Értesítési kötelezettség: Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

23.7. Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Felhasználó kérelmeinek teljesítése
24.1. A 23. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
24.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az érintett Felhasználó azt másként kéri.

24.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 25. pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

24.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

24.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő 1082 Budapest, Kisfaludy 28/b 1. emelet 6. ajtó alatti címére, e-mailben a hello@ahosokutja.hu e-mail címre juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Jogérvényesítés
Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

Cookie tájékoztató

 1. Adatkezelő

A https://eletizesito.hu/ internetcímen elérhető webhelyet a

Név: Csak csináld! Bt.
Cégjegyzékszám: 02-06-075169
Adószám: 28954699-1-02
Székhely: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5.
Üzleti tevékenység helye: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5
Postacím: 7666 Pogány, Rákóczi utca 5
E-mail cím: hello@eletizesito.hu
Webhely: https://eletizesito.hu/

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

Tájékoztatjuk, hogy a https://eletizesito.hu/ webhely (a továbbiakban: webhely) szolgáltatásai színvonalának emelése, a webhely használatának megkönnyítése érdekében, valamint az Ön hozzájárulása esetén online reklámok megjelenítése céljából ún. „süti”-ket, idegen szóval „cookie”-kat használunk. Lentebb olvashat általánosságban a sütikről, illetve azt követően a webhelyünkön működő sütik által megvalósított adatkezelésről.

 1. A sütikről általában

2.1. Mik azok a sütik?

A süti egy olyan kis adategyüttes (változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag), amelyet az Ön által böngészett webhely szervere küld az Ön eszközére. A süti az Ön számítógépének, telefonjának vagy táblagépének böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja. A sütit más webhely nem képes elolvasni, csak amely azt elhelyezte. A sütik tájékoztatnak bennünket a látogatók webhely használatával kapcsolatos szokásairól. A sütiket különböző célokra lehet felhasználni; így pl. a webhely látogatottságának mérésére, illetve a böngészés megkönnyítésére a webhelyen belül korábban megnyitott oldalak megjegyzésével. Egy süti sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely közvetlenül lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató eszközének felismerésére alkalmasak. Ha nem kívánja elfogadni a webhelyen a sütik használatát, akkor az Ön által használt webböngészőt oly módon is beállíthatja, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a sütik elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza azok elhelyezését.

2.2. Hogyan szabályozhatja a sütik működését?

A webhelyünk látogatására használt eszközén (számítógépén, telefonján vagy táblagépén) sütiket helyezünk el. Webhelyünk böngészésének megkezdésekor, a főoldal betöltődésekor felugró ablakban tájékoztatjuk Önt erről.

A webhelyünk funkcióinak és kényelmes használatának biztosításához szükséges sütik elhelyezéséhez nem kell beszereznünk az Ön hozzájárulását. Az Ön eszközének azonosítása mellett történő, valamint az anonim látogatáselemzésre alkalmazott, illetve a marketing célra folytatott adatgyűjtésre alkalmazott sütik működésének megkezdéséhez az Ön hozzájárulására van szükségünk. A hozzájárulását a fentebb említett felugró ablakban kérjük. Ezt az ablakot az oldal alján elhelyezett „Süti beállítások” feliratra kattintva bármikor előhívhatja, és a későbbiekben is megváltoztathatja az egyes adatgyűjtésekhez való hozzájárulását.

Az általunk biztosított fenti beállítási lehetőségtől függetlenül is bármikor dönthet úgy, hogy letiltja és törli a sütiket az internetes böngészője beállításaiban. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy a „szükséges/funkcionális”  sütik használata nélkül nem fog tudni hozzáférni sok olyan funkcióhoz, amely megkönnyíti a böngészést, illetve előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásaink nem működnek megfelelően.

2.3. A sütik beállításainak kezelése a böngészőkben

A sütikre vonatkozó beállításait módosíthatja a felugró ablakban, illetve a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Microsoft Edge: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

2.4. A sütik típusai

A sütik lehetnek a munkafolyamat idején érvényes – ún. ideiglenes vagy munkamenet sütik (session cookie) –, vagy állandó – mentett (persistent cookie) – sütik és megkülönböztetjük az első féltől (belső), illetve a harmadik féltől származó (külső) sütiket. Az alábbiakban olvashatja mit jelentenek ezek a kifejezések, hogy jobban megérthesse az általunk használt sütiket, illetve azt, hogy miért használjuk őket.

2.5. A böngészés ideje alatt érvényes sütik

A böngészési munkamenet idején érvényes sütik lehetővé teszik, hogy a webhelyünkre tett látogatása során Ön felismerhető legyen és így bármely oldalváltoztatást, vagy kiválasztást a böngésző megjegyezhessen a webhelyen belül végrehajtott böngészése során oldalról oldalra. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy egy webhely számos oldalán gyorsan és könnyedén haladhasson végig és léphessen visszafelé anélkül, hogy minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie (pl. egy űrlap kitöltése). Az oldal böngészésének végeztével, illetve a böngésző bezárásával, de legfeljebb pár órán belül az ilyen sütik automatikusan törlődnek az eszközéről.

2.6. Állandó sütik

Az állandó sütik olyan sütik, amelyek egy adott ideig (érvényességi idejük napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra) „állandóak” maradnak a számítógépén, miután lejárt a böngészési folyamat, ezért lehetővé teszik a felhasználók preferenciáinak vagy műveleteinek a felidézését a webhelyre tett későbbi látogatás során is (pl. alkalmazásukkal az adott oldalon lévő űrlapra beírt adatok is tárolhatók). Az érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az Ön eszközén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt Ön törölheti ezeket.

2.7. A webhely üzemeltetőjétől származó sütik

A böngészett webhely szerveréről érkező sütik. Jelen esetben Adatkezelő által üzemeltetett webhelyet tároló szerverről érkező funkcionális és kényelmes használatot biztosító sütikről van szó, melyek általános tulajdonságait, működését fentebb részleteztük. Ezek az Ön eszközének IP-címét, a webhely használata során meglátogatott oldalakat, esetlegesen (az Ön döntése szerint) a beírt adatokat jegyzik meg. Ezzel tesszük lehetővé, hogy Önnek a webhely használata során ne kelljen rendszeresen – egy-egy újabb oldal megnyitásakor, vagy a webhely elhagyását követő visszatéréskor – újra folyamatokat ismételnie, ugyanazon lapok megnyitásával, illetve – az Ön döntése szerint – ne kelljen újra adatokat beírnia. A webhelyünk regisztrált felhasználói számára a megfelelő jogosultságok biztosítása érdekében alkalmazzuk a sütiket; ha a felhasználó belépett a webhelyre, megkapja a szükséges jogosultságokat. Ezzel kapcsolatban egyéb információt nem tárolnak ezek a sütik, azt sem, hogy mikor lépett be, ki lépett be, egyszerűen a belépési jogosultságot ellenőrizzük használatukkal.

Ezek a sütik úgynevezett munkamenet sütik, tehát a böngészés ideje alatt érvényesek. Ez azt jelenti, hogy ha valaki böngészni kezdi a webhelyet, akkor a süti aktiválódik, majd a felhasználó utolsó aktivitását követően legfeljebb 15 percig él, illetve kilépésekor szűnik meg.

Kivétel ez alól a belépési adatokat az Ön döntése alapján megjegyző süti, mely az Ön böngészéshez használt eszközén eltárolódik 365 napig.

2.8. A harmadik féltől származó sütik

A harmadik féltől származó sütik nem az Adatkezelőtől illetve a webhelyet tároló szerverről érkeznek. Ezeket a sütiket a számítógépe, telefonja, táblagépe is elmenti az oldal látogatása során, az alábbiak szerint.

2.8.1. Google sütik

A Google látogatáselemző fájljai az oldal monitorozásához nyújtanak segítséget, valamint információszerzésre szolgálnak az oldal felhasználásának módjáról (mint a webhelyet látogatók száma, a megtekintett oldalak, a látogatók országrésze – honnan böngészik a felhasználó –, honnan – mely más webhelyről – „érkezik” a felhasználó, a használt böngészője, operációs rendszere, internet szolgáltatója és az általa éppen használt monitor felbontása, az oldal böngészésének ideje, mikor hagyta el az oldalt). Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a webhely további fejlesztésére használjuk.

A látogatáselemzés az általunk alkalmazott beállításokkal önmagában anonim statisztikai adatokat eredményez, mely alapján az Ön eszköze (és Ön) nem azonosítható. Azonban az elemző sütiket szolgáltató Google Ireland Ltd. a további, az Önnek közvetlenül nyújtott szolgáltatásaira tekintettel potenciálisan képes lehet beazonosítani az Ön eszközét és Önt. Ilyen eset például, ha ugyanabban a böngészőben látogatja meg webhelyünket, amelyben egyidejűleg be van jelentkezve a Google fiókjával. Mi azonban ilyen esetben sem tudjuk Önt vagy eszközét azonosítani.

Az így gyűjtött adatokhoz tehát a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) is hozzáfér, a Google eszközeinek tulajdonosa és üzemeltetője.

Amennyiben Ön hozzájárult a böngészési adatok marketing céllal történő történő gyűjtéséhez, a Google Ireland Ltd. a fenti adatokat saját céljára is felhasználja a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatásához. Ennek során a Google Ireland Ltd. a sütik által gyűjtött adatok és a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre.

A marketing célú sütik csak az Ön hozzájárulása esetén működnek úgy, hogy az Ön eszközét is azonosítják az adatok gyűjtése során.

További információért látogassa meg a következő oldalakat:

https://marketingplatform.google.com/about/
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu

A Google sütik úgynevezett állandó sütik, tárolásuk maximálisan két évig tart, de ez a gyakorlatban – sütik típusától függően – pár hónap vagy egészen rövid idő is lehet.

Bővebb információkért a sütikről, beleértve az elhelyezett sütik megtekintését, kezelését és törlését, látogassa meg a http://www.allaboutcookies.org oldalt. A Google által végzett követés minden oldalon történő letiltásához látogassa meg a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalt.

2.8.2. Facebook sütik és pixel

A Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook – 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) online marketing szolgáltatásokat nyújt sütik és ún. pixel (képpont) segítségével. A szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) végzi. A Meta Platforms Ireland Ltd. ezen szolgáltatása révén hozzáfér a fentebb is írt, webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt adatok köréhez. Ezen adatok a Meta Platforms Ireland Ltd. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb három hónapig működő sütik segítségével, mely sütik a Felhasználó böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban. A pixel által folytatott adatgyűjtés során nem tárolódik el semmi az Ön böngészőjében. A Meta Platforms Ireland Ltd. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából is felhasználja. Ennek során a Meta Platforms Ireland Ltd. a sütik által és a pixel segítségével gyűjtött adatok és a böngészője azonosítójának vagy a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre.

Fentiekről bővebben tájékozódhat a Facebook alábbi oldalán: https://developers.facebook.com/products

Az ilyen sütik csak az Ön hozzájárulása esetén működnek az oldalon.

2.8.3.TikTok sütik

A TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland) online marketing szolgáltatásokat nyújt sütik és ún. pixel (képpont) segítségével. A szolgáltatás használata során megvalósuló adatkezelést a TikTok Ltd. végzi. A TikTok Ltd. olyan adatokat gyűjt, amikkel a böngészési szokások alapján feltárja az Ön érdeklődési körét a célzott reklámok megjelenítése érdekében. Ezen adatok a TikTok Ltd. eszközeivel tartósan kerülnek eltárolásra, de legfeljebb 13 hónapig működő sütik segítségével, mely sütik az Ön böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről Felhasználó gondoskodhat böngészője beállításaiban. A pixel által folytatott adatgyűjtés során nem tárolódik el semmi az Ön böngészőjében. A TikTok Ltd. a fenti adatokat a böngésző felhasználó számára célzott reklámok eljuttatása céljából felhasználja. Ennek során a TikTok Ltd. a sütik által és a pixel segítségével gyűjtött adatok és a böngészője azonosítójának vagy a böngészéshez használt eszköz IP címének összekapcsolásával állapítja meg az adott eszközről végrehajtott böngészési szokások alapján feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre.

Fentiekről bővebben tájékozódhat a TikTok alábbi oldalán: https://www.tiktok.com/legal/page/global/cookie-policy/hu-HU 

Az ilyen sütik csak az Ön hozzájárulása esetén működnek az oldalon.

2.8.4. Stripe sütik

A Stripe süti egy, az Adatkezelő weboldalában elhelyezett java script alapú mérőkód (a Google Analytics és a Facebook Pixel működéséhez hasonló), ami a weboldal látogatóinak aktivitását követi. A weboldalon elhelyezett Stripe süti a látogatókról többféle adatot gyűjt, például hogy milyen termékeket láttak, mire kattintottak, kerestek, miket tettek kosárba, miket vettek meg. Az adatokat a Stripe szervereire továbbítja, az Adatkezelő ezekhez az adatokhoz nem fér hozzá.

A Stripe adatokat gyűjt, melynek célja az online fizetések megfelelő működésének biztosítása, a csalások kiszűrése, megelőzése, felderítése, a bankkártya adatokkal való visszaélés elkerülése.

A Stripe Payments Europe Ltd. (C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland) által folytatott adatgyűjtés célja a csalásmegelőzés, valamint a Stripe marketingcéljainak támogatása.

További információkat a Stripe honlapján elérhető „Cookie Policy” dokumentum tartalmazza https://stripe.com/cookies-policy/legal/.

 1. A webhelyünkön alkalmazott sütik és a naplófájlok kapcsán általunk megvalósított adatkezelés

3.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyet meglátogató minden Felhasználó, a webhelyen általa megadott hozzájárulásoktól függően.

3.2. Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A. § (3) bekezdése felhatalmazza az Adatkezelőt a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére. Az ilyen adatok kezelését valósítják meg a naplófájlok, illetve bizonyos sütik. A naplófájlokról a 4. fejezetben olvashat részletesebben, az ide tartozó sütikről az alábbiakban tájékoztatjuk.

A fentiek értelmében az ilyen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

E jogalappal kizárólag olyan adatokat kezelünk, amelyek a webhely felhasználóbarát működéséhez szükségesek, és ezen adatokat csak az ehhez szükséges ideig kezeljük. Olyan technikai adatokról van szó (pl. IP-cím, használt böngésző típusa és képernyőfelbontás), melyek a webhely oldalainak élvezhető megjelenítéséhez, funkcióinak rendeltetésszerű és az Ön számára kényelmes használatához szükségesek. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk, valamint más célra nem kezeljük. Minderre tekintettel ezen adatok kezelése nem jár kockázattal Önre, ugyanakkor a fenti cél – a webhely rendeltetésszerű használata – az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Jogos érdekünk a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatásaink elektronikus úton történő elérhetőségét csak így tudjuk lehetővé tenni. A webhelyünk elérhetőségének biztosítása hatékony működésünkhöz elengedhetetlen feltétel. Ezért a fenti adatokat az itt meghatározott cél elérése érdekében a jogos érdekünk alapján kezeljük, mely jogos érdek – mivel az adatkezelés nem jár kockázattal Önre nézve – arányosan korlátozza az Ön önrendelkezési jogát.

Az általános látogatáselemzést anonim adatok gyűjtésével végezzük, így ennek kapcsán nem történik személyes adatok kezelése.

A marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés, valamint a látogatáselemzés tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Ön hozzájárulása. Ön a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével járulhat hozzá a marketing célokat szolgáló, illetve látogatáselemző adatok gyűjtéséhez, és ugyanitt vissza is vonhatja a hozzájárulását a bejelölés megszüntetésével. Bár mi a látogatáselemzés adatai alapján személyes adatkezelést nem végzünk, mivel a Google, valamint a TikTok potenciálisan azonosíthatja Önt, ezért csak az Ön hozzájárulásával használhatjuk a látogatáselemzést.

3.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

A felhasználóbarát böngészés lehetővé tétele érdekében kezelt adatok:

 • a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje
 • az Ön által használt eszköz IP címe.

Online marketing tevékenységhez kezelt adatok köre:

 • a webhelyen megtekintett kurzuscsomagok oldalai,
 • a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága, illetve az egyes oldalakon böngészésével töltött idő mérése,
 • a fentiekből az Ön érdeklődési körére levonható következtetések,
 • az Ön böngészőjének azonosítója.

A webhelyre történő belépési jogosultság ellenőrzése érdekében kezelt adatok eltárolása esetén (az Ön döntése szerint kerülhet eltárolásra):

 • az Ön e-mail címe (mint felhasználónév) vagy felhasználóneve,
 • jelszó,
 • az Ön által használt eszköz IP címe.

Az általános látogatáselemzést anonim adatok gyűjtésével végezzük, így ennek kapcsán részünkről nem valósul meg személyes adatok kezelése.

3.4. Az adatkezelés célja: a webhely felhasználóbarát és biztonságos működésének biztosítása, valamint online marketing tevékenységek végzése.

Ezen belül:

 1. a) Szükséges és funkcionális adatkezelés („Elengedhetetlen” és „Funkcionális” kategóriák a felugró ablakban):
 • Az Ön böngészéshez használt eszközének azonosítása, az azonosító adatok – böngészés idejéig történő
 • megjegyzése: az IP-cím alapján. Ez által válik gördülékenyebbé a böngészés, e nélkül ugyanis Önnek minden egyes meglátogatott oldalon azonosítania kellene magát, vagy folyamatokat kellene ismételnie.
 1. b) Böngészési szokásokra vonatkozó adatkezelés:az alábbi célokhoz szükséges alábbi adatok általunk anonim módon kerülnek rögzítésre, azok nem kapcsolhatók személyhez. Ez esetben mi nem kezeljük az Ön személyes adatait.
 • A webhely látogatottságának mérése, a webhely egyes oldalainak megtekintési gyakoriságának mérése és a webhely egyes oldalainak böngészési időtartamának mérése azért, hogy a webhelyet a felhasználók igényeihez alakíthassuk, és érdeklődési körüket megismerhessük.
 • Az böngészéshez használt eszköze helyének hozzávetőleges meghatározása (országrész), a szolgáltatásunk utáni érdeklődés területi megoszlásának feltérképezése céljából.
 • A webhely azonosítása, amelyről érkezett jelen webhelyre annak érdekében, hogy szolgáltatásunk iránt érdeklődők egyéb érdeklődési körébe tartozó témákat megismerjük.

A fenti anonim adatok gyűjtésével szolgáltatásunk ismertségét, marketing tevékenységünk hatékonyságát tudjuk mérni, illetve eredményesebbé tenni.

Ezen adatok gyűjtéséhez a Google (Google Ireland Ltd.) és a TikTok (TikTok Technology Limited) eszközeit használjuk. A Google, valamint a TikTok eszközeit alkalmazó oldalak megtekintése során a Google, valamint a TikTok sütik megjegyzik az Ön által megjelölt preferenciákat és információkat, ami szintén a webhely látogatottságának méréséhez és böngészési szokások feltérképezéséhez kezelt anonim adatok megismerését jelenti a részünkről.

 1. c) Marketing céllal történő adatkezelés („Marketing” kategória a felugró ablakban):

Amennyiben Ön hozzájárult a böngészési adatok marketing célra történő felhasználásához („Marketing” bejelölése), abban az esetben Önnek célzott reklámokat tudunk megjeleníteni internetes böngészései során.

A célzott reklámok megjelenítése során a Google, a Facebook, valamint a TikTok eszközeivel a saját reklámjainkat tudjuk megjeleníteni az Ön eszközén, ugyanakkor az ehhez szükséges adatokat a Google, a Facebook, valamint a TikTok saját célra, harmadik személyek reklámjainak megjelenítéséhez is felhasználja. Az ilyen reklámok megjelenítése az Ön böngészési szokásaiból következtetett érdeklődési köre alapján történik.

Ennek során a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland), a Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), illetve a TikTok Technology Limited (10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland) a böngészési szokásokra vonatkozó adatok és a böngészője azonítójának összekapcsolásával állapítja meg az adott böngészőből végrehajtott böngészési szokások alapján a feltárható érdeklődési kört, majd így juttatja el a célzott reklámokat az adott eszközre. Tehát nem közvetlenül az Ön személyéhez, hanem a böngészéshez használt eszközéhez, elsősorban böngészőjéhez kapcsolva kerülnek rögzítésre az adatok.

A Google Ireland Ltd., a Meta Platforms Ireland Ltd., valamint a TikTok Technology Limited az e pontban írt adatokon kívül a jelen tájékoztatóban említett további adatokhoz nem fér hozzá.

 1. d) Az alábbi célokhoz rendelt adatok az Ön személyéhez kapcsolható módon kerülnek kezelésre, de azokhoz mi csak ilyen, technikai célú felhasználás során a belépésekor férünk hozzá, egyébként az Ön eszközén kerülhetnek eltárolásra:
 • az Ön e-mail címe vagy felhasználóneve és jelszava, ezek esetleges eltárolása a könnyebb belépéshez (az Ön döntése szerint, az Ön eszközén kerülnek rögzítésre)
 • az Ön belépési jogosultságának ellenőrzése során e-mail címe (felhasználónévként) vagy felhasználóneve és jelszava (kódolt formában, a jelszót nem ismerhetjük meg), böngészéshez használt eszközének IP címe.

3.5. Az adatkezelés időtartama: az adatok egy részét a böngészés idejéig kezeljük, bizonyos adatokat – változó időtartamra, de legfeljebb két évre – eltárolnak a sütik.

A webhely felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok (IP-cím, a böngészés során a webhelyen meglátogatott oldalak sorrendje), valamint a belépési jogosultság ellenőrzéséhez és a használati jogosultságok biztosításához szükséges adatok a böngészési munkamenet idejéig (tehát a webhely böngészésének időtartamáig) kerülnek rögzítésre, annak befejeztével, illetve legfeljebb két óra elteltével törlődnek. Az ilyen adatok kezelését informatikai rendszerünk saját eszközeivel végezzük, azokhoz harmadik személy nem fér hozzá.

A felhasználónév és jelszó az Ön döntése szerint tartósan eltárolásra kerülhet, ezt az Ön eszközén rögzített sütik tárolják el. Ezek törléséről Ön gondoskodhat böngészője beállításaiban, így szabályozva az adattárolás idejét.

A látogatáselemzést anonim adatok gyűjtésével végezzük, így ennek kapcsán általunk nem történik személyes adatok kezelése.

A webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatok legfeljebb két évig kerülnek eltárolásra. Az ezt lehetővé tevő sütik az Ön böngészéshez használt eszközén rögzülnek. Ezen sütik törléséről, illetve működésük megakadályozásáról Ön bármikor gondoskodhat böngészője beállításaiban, valamint a webhely alján a „Süti beállítások” feliratra kattintva előhívható ablakban a „Marketing” kategóriák kikapcsolásával.

3.6. Az adatok tárolásának módja: informatikai rendszerünkben elektronikus úton. Az adatokat szolgáltató sütik helyileg az Ön eszközén tárolódnak. A belépés megkönnyítése érdekében az Ön által eltárolt belépési adatok e célból történő tárolása az Ön eszközén történik, szintén elektronikus úton.

3.7. A Google és a Facebook eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről bővebben tájékozódhat a Google https://marketingplatform.google.com/about/ és a Facebook https://developers.facebook.com/products oldalán. A Google és a Facebook által ajánlott funkciók közül csak a fentebb írtakat vesszük igénybe.

3.8.A TikTok eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről bővebben tájékozódhat a TikTok https://www.tiktok.com/legal/page/global/cookie-policy/hu-HU oldalán.

3.9. A Stripe Payments Europe Ltd. eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről bővebben tájékozódhat a Stripe https://stripe.com/cookies-policy/legal oldalán.

3.10. A webhelyen hozzáférhető videók megtekintését a Google Ireand Ltd. által üzemeltetett YouTube, illetve a Vimeo.com, Inc. átal üzemeltetett Vimeo alkalmazás használatával biztosítja a Szolgáltató. Az Adatkezelő nem folytat adatgyűjtést a webhelyre beágyazott videók kapcsán, kizárólag azok megjelenítéséhez szükséges technikai adatkezelést végez. A YouTube és a Vimeo eszközeinek alkalmazásával megvalósuló információtechnológiai adatkezelésről bővebben tájékozódhat a YouTube https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US és a Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy oldalán.

 1. Naplófájl bejegyzések

A webhelyünk üzemeltetéséhez használt tárhelyünkhöz kapcsolódó informatikai rendszerünk elektronikus naplóbejegyzéseket használ. A naplóbejegyzésekben eltárolásra kerül az IP cím, a látogató által használt böngésző típusa, az internet szolgáltató, dátum/időbélyegző, hivatkozó és kilépő oldalak címe, a kattintások száma a látogatás alatt. Erre azért kerül sor, hogy megfelelően meg tudjuk jeleníteni a weboldalunkat az Ön eszközén, és hogy működési hiba esetén vissza tudjuk keresni a hiba körülményeit, ezzel stabilabbá, biztonságosabbá tehessük a böngészést szükség esetén. Lehetővé teszi számunkra a webhely kezelését és adminisztrációját. Az adatok közvetlenül személyazonosság megállapítására nem alkalmasak, és 30 napig kerülnek eltárolásra.

A naplófájlok által megvalósított adatkezelés egyebekben a 3. fejezetben ismertetett körülmények szerint történik azzal, hogy látogatáselemzés és marketing célú adatrögzítésre és felhasználásra a naplófájlok vonatkozásában nem kerül sor.

 1. Adatfeldolgozók igénybevétele

5.1. Látogatáselemzés céljából igénybe vett Szolgáltatók

5.1.1. A webhely látogatáselemzési adatainak gyűjtéséhez a következő szolgáltatókat vesszük igénybe:

Google Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 11603307

Adószám: IE 6388047V

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Telefon: +353 1 436 1000

Webhely: https://www.google.ie/

vállalatot, továbbá a

TikTok Technology Limited

Cégjegyzékszám: 635755

Székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland

Postacím: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland

E-mail: info@tiktok.com

Webhely: https://www.tiktok.com/

vállalatot.

5.1.2. A látogatáselemzés során személyes adatokat nem kezelünk, ezért az anonim látogatáselemzés kapcsán részünkről nem valósul meg személyes adatok kezelése.

5.2. Marketing tevékenység céljából igénybe vett Adatfeldolgozók

5.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató, a böngészési adatok marketing célra történő felhasználásához hozzájáruló Felhasználók.

5.2.2. Adatfeldolgozóként vesszük igénybe célzott reklámok megjelenítéséhez:

Google Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 11603307

Adószám: IE 6388047V

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Postacím: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Telefon: +353 1 436 1000

Webhely: https://www.google.ie/

vállalatot, továbbá a

Meta Platforms Ireland Ltd.

Cégjegyzékszám: 462932

Adószám: IE 9692928F

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telephely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Postacím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

Telefon: +001 650 543 4800

Üzenet: https://facebook.com/help/contact/540977946302970

Webhely: https://www.facebook.com/privacy/explanation

vállalatot, továbbá a

TikTok Technology Limited

Cégjegyzékszám: 635755

Székhely: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland

Postacím: 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland

E-mail: info@tiktok.com

Webhely: https://www.tiktok.com/  

vállalatot (a továbbiakban együtt: Adatfeldolgozók).

5.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a jelen tájékoztatóban fentebb körülírt böngészési adatok, preferenciák, és az azokból az Ön érdeklődési körére levonható következtetések.

5.2.4. Az adatfeldolgozók igénybevételének célja: az Önnek célzott reklámok megjelenítéséhez igénybe vett információtechnikai megoldások biztosítása.

5.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a különböző céllal kezelt adatoknál fentebb ismertetett időtartamig fér hozzá a Google Ireland Ltd., a Meta Platforms Ireland Ltd., valamint a TikTok Technology Limited az adatokhoz.

5.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: online informatikai megoldásokkal történő információtechnikai adatgyűjtés.

5.3. Marketing kampányok végrehajtása céljából igénybe vett Adatfeldolgozó

5.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók, akik engedélyezik a marketing célú sütik működését.

5.3.2. Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: a jelen tájékoztatóban fentebb körülírt böngészési adatok, preferenciák, és az azokból az Ön érdeklődési körére levonható következtetések.

5.3.3. Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: a webhelyen működő adatgyűjtő eszközök (Google, Facebook, valamint a TikTok fentebb ismertetett szolgáltatásai) által gyűjtött adatok feldolgozása és azok felhasználásával online marketingkampányok végrehajtása, célzott hirdetések megjelenítése Adatkezelő nevében és érdekében.

5.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a különböző céllal kezelt adatoknál fentebb ismertetett időtartamokig fér hozzá az Adatfeldolgozó az adatokhoz.

5.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: online informatikai megoldásokkal történő marketingkampányok végrehajtása.

5.4. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

5.5. A fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem veszünk igénybe a sütik és hasonló technikák alkalmazásával kapcsolatban.

A jelen tájékoztató az információtechnológiai adatkezelésre vonatkozóan tartalmaz információkat. A jelen tájékoztatóban bemutatott adatkezelésekkel kapcsolatban fennálló jogosultságaira, valamint a webhelyen megvalósuló, más személyes adatokat érintő adatkezelésre vonatkozó további konkrét információkért kérjük, olvassa el az „Adatkezelési tájékoztató” című dokumentumot.